Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
62
Sollentuna kommun arbetar med att ta fram en vattenplan, som ska ta ett helhetsgrepp om vattenfrågorna i kommunen. I ett pilotprojekt inom LIFE IP Rich Waters tar kommunen även hänsyn till klimatanpassning och till olika ekosystemtjänster kopplade till vatten. Kommunen har därför låtit göra en kartläggning av de viktigaste ekosystemtjänsterna, med konkreta förslag på åtgärder för hur de kan stärkas och bevaras. Kartläggningen omfattar ekosystemtjänster kopplade till ytvatten och landområden som berörs av dagvattenhantering, översvämningar och andra aspekter av klimatanpassning.
Rapporten, "Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten" ger viktiga insikter inför det fortsatta arbetet med kommunens vattenplan. Bland annat ger den underlag för att prioritera åtgärder och områden som är särskilt viktiga för olika ekosystemtjänster.

Rapporten "Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten" har tagits fram av Ekologigruppen på uppdrag av Sollentuna kommun.
Kommentar: