Rich Waters - ett samarbete för våra gemensamma vatten

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation.

I Sverige tar vi vårt vatten för givet. Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter. Dammar och kraftverk hindrar fisk från att vandra till sina lekområden och miljön kring åar och älvar utarmas.

 

Vi ska förbättra vattenmiljön!

Rich Waters är Sveriges första projekt inom EUs miljöprogram LIFE IP. Projektet startade i januari 2017 och pågår till år 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare, föreningar och vattenvårdsförbund.

Projektet fokuserar på åtgärder inom fem områden:

  1. Minska övergödningen från jordbruk, avlopp och dagvatten
  2. Minska övergödningen från sjöbottnar
  3. Minska mängden miljögifter i våra vatten
  4. Skapa fria vandringsvägar för fisk
  5. Förbättra vattenplaneringen

Läs mer om våra temaområden och de konkreta projekten.

 

 Ett bidrag till de globala utvecklingsmålen

Genom arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten bidrar Rich Waters också till FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet för alla.

EU:s arbete med god vattenkvalitet i Europa

The EU Water Framework Directive (engelska)

Agenda 2030 för hållbar utveckling: Rent vatten och sanitet