Därför behövs Rich Waters

Vad menas med "bättre vatten"? Hur vet vi om vattnet är tillräckligt bra? Sverige har satt upp miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag, havsvikar och grundvatten. Normerna utgår från kraven i EU:s ramdirektiv för vatten, som vi är skyldiga att följa.

Vattenförekomsterna bedöms utifrån ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Målet har varit att alla vatten skulle ha så kallad god status år 2015. Men många vattenmiljöer i Sverige har stora problem, på grund av bland annat övergödning, fysiska förändringar och miljögifter, och har inte nått den kvalitetsnivån. Även om åtgärder görs för att förbättra vattenmiljöerna kan det ta lång tid innan vi ser effekterna. Många vatten har därför fått en tidsfrist för att nå god status, till 2021 eller 2027. I vissa fall, bland annat för miljögifter som är vitt spridda och tar mycket lång tid att åtgärda, har kraven sänkts.

Vattenmyndigheterna i Sverige har tagit fram åtgärdsprogram, som tydligt beskriver vad som behöver göras för att nå målen - och vem som är ansvarig.

 

Mer kunskap, bättre verktyg

Målet för Rich Waters är att öka takten och göra arbetet med åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt mer effektivt. Vi genomför konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. Under de kommande sju åren kommer vi att publicera handböcker, rapporter och riktlinjer för att underlätta vattenplanering och prioritering av åtgärder.