Uppskattad utbildning om bedömning av miljökvalitetsnormer i vatten

Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder just nu, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, sina handläggare en utbildning för att göra bättre bedömningar av miljökvalitetsnormer i vatten. - Genom att bredda och fördjupa kunskapen hos oss internt, kan vi vara mer effektiva när vi ska hantera ärenden om vattenverksamhet, miljöskydd och samhällsplanering, säger Jenny Enberg, projektledare på Länsstyrelsen Stockholm och temasamordnare inom LIFE IP Rich Waters.

Ett av målen med utbildningen är att handläggare på länsstyrelsen enklare ska kunna göra bedömningar om miljökvalitetsnormer för vatten själva och veta vilket underlag som behövs i olika ärenden, men också att de vet vilka typer av frågor som behöver expertstöd.   

- Den första omgången lockade ett 40-tal deltagare och deltagarna visade stort intresse för frågorna. Det var bra diskussioner och gruppövningar, säger Jenny Enberg.

Under våren planeras även ett utbildningstillfälle i VISS (databasen VattenInformationsSystem Sverige) och vattenkartan för handläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm.

- Om utbildningarna blir lyckade så planerar vi att paketera dem så att även andra aktörer kan använda materialet, säger Jenny Enberg.

Om temat vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters

Landets kommuner spelar viktiga roller i arbetet med åtgärder för bättre vatten. Inom projektet LIFE IP Rich Waters bedrivs ett arbete med kommunal vattenplanering där bland annat Länsstyrelsen Stockholm stöttar genom att visa goda exempel för att kommunerna ska kunna genomföra sina åtgärder enligt EU:s vattendirektiv.

Om temat vattenplanering