Skörd över förväntan i försök med musselodling

Inom LIFE IP Rich Waters pågår ett projekt med att odla blåmusslor som ett sätt att minska övergödningen i havsvikar. Föreningen Ecopelag, som genomför projektet, har nu skördat de första testodlingarna och resultatet är över förväntan. Samtidigt har Ecopelag utökat verksamheten med kompletterande LOVA-projekt och en ny forskningsstudie med stöd från Havs- och Vattenmyndigheten.

Ecopelag utvecklar och utvärderar en metod för att odla blåmusslor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Tekniken går ut på att odlingssubstrat – en typ av rep eller nät – placeras ut under våren, då det naturligt finns stora mängder mussellarver i vattnet. Larverna fäster på odlingssubstratet, där de sedan växer till. Musslor livnär sig genom att filtrera vattnet på alger och organiska partiklar, och lagrar därmed kväve och fosfor från sin föda. När musslorna skördas återför man de näringsämnen som lagrats i musslorna till land. På så sätt kan man bidra till att minska närsaltsbelastningen och övergödningen i Östersjön. Ecopelags projekt ska utreda om och så fall var musselodling är möjlig och samtidigt utveckla en nedsänkt odlingsteknik anpassad till de förhållanden som råder i Norra Östersjöns vattendistrikt.

 

God skörd - små men talrika

Nu har Ecopelag för första gången tagit prover på odlingssubstrat som legat ute under två tillväxtsäsonger och som därmed är redo att skörda. Som väntat var musslorna små i jämförelse med västkustmusslor men de var desto mer talrika. Skördevikten har varit långt över förväntan. På flera stationer överträffar den de 1,1 kilo mussla per meter substrat som är det riktvärde som Kalmar kommun beräknat fram för musselodling som en kostnadseffektiv miljöåtgärd. I Nacka kommun har mer än 2,5 kg mussla per meter substrat skördats och i Haninge kommun noterades 3,5 - 4 kg mussla per meter substrat. I Norrtälje kommun har tillväxten varit något lägre.

Projektets prototypodling finns i Haninge kommun, i södra Jungfrufjärden mellan Dalarö och Ornö. Ecopelags videoupptagning från i våras visar att odlingen hade klarat vinterns påfrestningar bra. Även larver har fäst vid substraten och små musslor kunde konstateras ner till cirka 20 meters djup. Tillväxten kommer att följas under året och de första proverna tas senare i höst.

Nya projekt

Under 2018 har Ecopelag utökat verksamheten med två kompletterande projekt i Östergötland och i Blekinge län. I Östergötland vidareutvecklas den nedsänkta odlingstekniken och anpassas till odling utomskärs. I Blekinge kommer Ecopelag att undersöka förutsättningarna för odling av blåmussla på olika platser.

Ecopelag har även fått finansiering av Havs- och Vattenmyndigheten för en fristående forskningsstudie, där man ska undersöka om och hur musselodling påverkar det omgivande plankton- och bottenfaunasamhället.