Fallstudie i Arbogaån ger insikt om ekosystemtjänster i förändrat klimat

Sjöar och vattendrag ger viktiga ekosystemtjänster, som dricksvatten och vatten till industri och bevattning. Vi behöver bättre kunskap om hur dessa ekosystemtjänster påverkas av ett förändrat klimat. I sin mastersuppsats har Emelie Möllersten gjort en fallstudie av Arbogaån och förslår en ny metod för att bedöma hur översvämningar påverkar ekosystemtjänster.

Arbogaån

Emelie Möllersten har under våren gjort sitt examensarbete inom en tvåårig mastersutbildning i uthållig mark- och vattenanvändning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Hennes studie har direkt koppling till ett LIFE IP Rich Waters-projekt som handlar om klimatförändringar och ekosystemtjänster.

I uppsatsen identifierar Emelie Möllersten närmare 350 indikatorer och olika metoder för att utvärdera olika ekosystemtjänsters status. I en fallstudie av Arbogaån utvecklar hon en egen metod med GIS-analys för att bedöma hur översvämningar påverkar ekosystemtjänster. Enligt hennes studie kommer framtida översvämningar att få negativa konsekvenser för viktiga ekosystemtjänster som biologisk mångfald, dricksvatten och livsmiljö kring Arbogaån.

Metoden kan användas som en startpunkt för framtida utvärderingar av klimatförändringarnas effekter på ekosystemtjänster, skriver Emelie Möllersten. Utan kunskaper om hur klimatförändringar påverkar ekosystemtjänsterna så är det omöjligt att veta när, var och vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda dem.

 

Assessment of freshwater ecosystem services – with a case study in river Arbogaån

Ladda hem rapporten här.