Goda exempel gav inspiration till kommunala vattenplanerare

Hur kan vi inom Rich Waters stödja kommuner i vattenplaneringen? Det diskuterade deltagare från ett 30-tal kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt när Länsstyrelsen i Stockholm bjöd in till ett uppskattat seminarium den 7 december. Resultatet från diskussionerna kommer att användas för att utforma och prioritera projektets insatser för kommunal vattenplanering.

Över 80 personer deltog på mötet och diskuterade behov av stöd i kommunal vattenplanering. Under dagen fick deltagarna ta del av erfarenheterna från vattenplaneringsprocesser i tre kommuner av olika storlek.

 

Viktigt med politisk förankring

Från Strängnäs berättade Gustav Björnstad om arbetet som ledde fram till en vattenplan, som blev färdig under hösten. Staffan Jansson och Susanna Hansen förklarade hur de lyckats föra upp vattenfrågorna på den kommunala agendan i Västerås. Lena Höglund, Mälarenergi, berättade om utmaningar och lösningar kring dagvattenplaneringen och de analyser som görs inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Slutligen delade Juha Salonsaari och Gunnar Söderholm från Stockholms stad med sig av erfarenheter från vattenarbetet i en expansiv storstad.

Samtliga framhöll vikten av engagerade förtroendevalda och politisk förankring för att lyckas, och nyttan med en helhetssyn på vattenfrågorna för en kommun.

Många utmaningar

Under eftermiddagens diskussioner fick kommunerna möjlighet att lyfta fram sina behov av utbildning, samverkan och vägledning inom vattenplanering. Många deltagare efterlyste fler goda exempel och mer erfarenhetsutbyte mellan kommunerna för att snabbare komma igång med arbetet och undvika kända fallgropar. Kommunerna diskuterade också utmaningar med finansiering av vattenarbetet, svårigheter att omsätta planer till fysiska åtgärder och oklarheter kring ansvarsfördelning inom och mellan kommuner. Det fanns även ett behov av mer stöd från länsstyrelserna och vattenmyndigheterna.

 

Presentationer

Vattenplanering Västerås_SJoSH.pdf

Erfarenheter efter införandet av dagvattenpolicy/handlingsplan i Väsetrås - Lena Höglund, VA-ingenjör, Mälarenergi:

Dagvatten Västerås_LenaH.pdf

Framtagande av Strängnäs kommuns vattenplan 2017 - Gustav Björnstad, kommunekolog, Strängnäs kommun:

Vattenplanering Strängnäs_GustavB.pdf

Strategier för bättre vatten i huvudstaden - Juha Salonsaari, vattensamordnare, Stockholms stad:

Vattenplanering Stockholm_JuhaS.pdf

Miljökvalitetsnormer för vatten - Gunnar Söderholm, förvaltningschef, Stockholm stad:

Miljökvalitetsnormer_ Gunnar S.pdf

 

Vill du veta mer?

Rich Waters ska stödja kommunerna i vattenplaneringen genom att bygga nätverk och skapa möjligheter för utbyte av kunskap och erfarenheter. Utvecklingen i delprojektet publiceras löpande på vår webbplats. Vill du veta mer? Kontakta temasamordnare Jenny Enberg.


 Content Editor

​Kommunerna har ansvar för åtta åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten. Flera åtgärder berör vattenplanering.

Vattenplanering innebär att planera för god hushållning, nyttjande och skydd av våra vattenresurser. I begreppet ryms också flera strategiska och praktiska verktyg med syfte att förbättra vattenkvaliteten, som planer för dricksvattenförsörjning, kommunala planer för dagvatten, vatten och avlopp och lokala åtgärdsprogram eller vattenplaner. Samtidigt ska kommunen tillämpa miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn, prövning och i samhällsplanering.

Rich Waters delprojekt om vattenplanering handlar främst om att stötta kommunerna att genomföra sina åtgärder enligt EU:s vattendirektiv. Läs mer i Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt på vattenmyndighetens webbplats.