Workshop om gårdsvisa vattenplaner

Var med och utveckla den metod som ska användas för att ta fram gårdsvisa vattenplaner. Under den här eftermiddagen vill vi ta del av dina synpunkter. Välkommen!

​En gårdsvis vattenplan tar ett helhetsgrepp om flödet av fosfor inom den enskilda gården. Huvudfokus ska ligga på att hitta de områden på gården med störst risk för läckage av fosfor och föreslå motåtgärder för att minska läckaget i den omfattning som behövs för att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Med hjälp av den nya arbetsmetoden – som deltagarna får tillgång till före workshoppen – ska 25 vattenplaner på gårdsnivå inom Norra Östersjöns vattendistrikt tas fram av rådgivare på uppdrag av länsstyrelserna. Långsiktigt är Länsstyrelsens förhoppning att arbetsmetoden ska komma till användning inom Greppa Näringen.

Arbetsmetoden är ett resultat av EU-projektet Life IP Rich Waters delprojekt Gårdsvisa vattenplaner. Syftet med dagen är att presentera metoden och diskutera hur den kan utvecklas och hur den bäst kommer till användning på olika typer av gårdar.

Observera att workshoppen är öppen för inbjudna rådgivare, personer inom Greppa Näringen, experter inom vatten och övergödning samt lantbrukare.

Program

13.00 Välkomna, kort beskrivning av Life IP och Gårdsvisa
vattenplaner

13.15 Presentation av arbetsmetoden

13.30 Vilket underlag har SLU som skulle kunna stötta
arbetet?

13.45 Frågestund

14.00 Gruppdiskussioner

14.30 Fika och fortsatta gruppdiskussioner

15.45 Återsamling och sammanfattning av gruppernas diskussioner

16.00 Dagen avslutas

Mer information om workshoppen på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.