Hur kan vi minska övergödningen från hästgårdar?

Studiebesök på Julmyra Horse Center den 18 oktober 2017.

Välkommen till en halvdag om övergödning och hästgårdar! Julmyra Horse Center har under våren och sommaren genomfört en rad fysiska åtgärder för att minska näringsläckaget från hästverksamheten. Bland annat har man dragit om diken och byggt nya dammar för att förbättra dagvattenhanteringen. Nu ska åtgärderna utvärderas och följas upp.

Studiebesöket arrangeras i samband med ett besök av EU:s monitorer för LIFE IP Rich Waters.

För mer information, kontakta richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se.