Vattenplanering

Kommunerna har viktiga roller i arbetet med åtgärder för bättre vatten. Vattenfrågorna finns inom många delar av kommunal verksamhet, inte minst inom plan- och byggprocesser, miljötillsyn och avloppshantering. Andra aktörer, som myndigheter och företag, berörs också av vattenplaneringen.

 

Kommunal vattenplanering

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas ekonomiska, sociala och kulturella värden. Länsstyrelsen i Stockholm stöttar distriktets kommuner genom att visa goda exempel på vattenplanering och genom en webbaserad rådgivning. Sollentuna kommun bidrar med en metod för vattenplanering som även tar hänsyn till ekosystemtjänster och klimatanpassning.

Läs mer: Goda exempel på kommunal vattenplanering

Läs mer: Miljöbarometern - Sollentuna kommuns databas om sjöar, vattendrag och kust

 

Klimatanpassning och ekosystemtjänster

​Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning, samt en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Västra Götaland, utvecklar metoder för att anpassa planeringen efter vattnets avrinningsområden. Två pilotprojekt genomförs i Arbogaån och Bällstaån. Där arbetar länsstyrelsen i Västmanland och i Stockholm i dialog med berörda intressenter för att identifiera klimatrisker. Till exempel tittar man på vilka områden som kan översvämmas i samband med höga vattenflöden och bedömer riskerna för att vatten förorenas i samband höga flöden.

SLU utvecklar en metod för att bedöma ekosystemtjänster från vattenmiljöer – och hur dessa påverkas av klimatförändringar. SLU kommer också att granska vilka ekosystemfunktioner aktiviteterna i Rich Waters medför och deras socioekonomiska påverkan.

 

Nationellt lärande

Erfarenheterna och de goda exemplen från Rich Waters ska gynna arbetet för bättre vatten i hela Sverige. Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna använder kunskapen från projektet för att ta fram nationella vägledningar för kommande åtgärdsprogram för vatten. Rich Waters stärker därför vattenförvaltningen så att vi kan genomföra EUs vattendirektiv. Det leder även till bättre samordning mellan regionala vattenmyndigheter och Havs- och vattenmyndigheten.

Projektutveckling och temasamordning

Det är viktigt att erfarenheterna från Rich Waters sprids inom projektet och mellan projektets parter. Det ansvaret ligger på länsstyrelserna i Örebro, Södermanland, Västmanland och Stockholm, samt Mälarens och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. I arbetet ingår att stödja nya projekt för att komplettera aktiviteterna inom Rich Waters och skapa nya nätverk.

Läs mer: Stöd till nya projekt