Övergödning från jordbruk, avlopp och dagvatten

Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Nästan samtliga kustvatten och hälften av distriktets sjöar och vattendrag bedöms vara påverkade av övergödning.

Övergödningen beror främst på fosfor och kväve från jordbruket, från dagvatten och från avloppsvatten från hushåll. Det leder bland annat till att vattenmiljöer växer igen och att algblomningen ökar. Det hotar både djur och växter och inte minst våra naturupplevelser, bad och friluftsliv.

 

Bättre styrmedel

Vilka styrmedel är mest effektiva för att minska övergödningen från jordbruket? Jordbruksverket, LRF och länsstyrelsen i Kalmar, Västra Götaland och Västmanland analyserar och utvärderar effekterna av de lagar och regler som finns i dag. Syftet är att skapa bättre kunskap om vilka styrmedel som är mest effektiva för att nå målen i vattendirektivet samtidigt som konkurrenskraften i jordbruket behålls.

 

Gårdsvisa vattenplaner och hästgårdar

Genom vattenplanering på gårdsnivå kan näringsutsläppen – och därmed övergödningen av sjöar och vattendrag – minskas.

Fem län i Norra Östersjöns vattendistrikt genomför pilotprojekt i samarbete med markägare. Julmyra Horse Center, tillsammans med Heby kommun, demonstrerar hur man kan minska övergödningen från hästgårdar. Delprojektet förväntas förbättra kunskapen och dialogen mellan markägare och länsstyrelse, men också sprida erfarenheter mellan länen.

Läs mer: Minskad övergödning från hästgårdar

Folder: Hästgårdar och vattenmiljön

 

Minskat näringsläckage

Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås stad, Uppsala kommun, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Södermanland ska minska näringsläckaget från jordbruksmark genom åtgärder i tre avrinningsområden: Sagån, Hågaån och Nyköpingsåarna. Inom projektet får markägare hjälp med att prioritera, skaffa tillstånd och hitta finansiering, till exempel genom fonder som LOVA och landsbygdsprogrammet, för att genomföra de mest effektiva åtgärderna.

 

Lämpliga platser för jordbruksåtgärder

Genom att utveckla kartor och modeller tar Sveriges Lantbruksuniversitet fram underlag för att hitta de bäst lämpade platserna för åtgärder som minskar näringsläckaget från jordbruket. I projektet används också sensorer för att följa upp effekten av åtgärderna. Resultaten kan bland annat användas i dialoger med markägare om hur de kan minska sina näringsutsläpp.

Läs mer: Uppföljning av åtgärdernas effekt

Mer om utvecklingen av beslutsstöd för minskad övergödning på SLU:s webbplats

 

Rening av dagvatten

Regn- och smältvatten drar med sig en mängd föroreningar i stadsmiljö. Regnvattnet rinner via gator, torg och andra ytor och vidare ned i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Mälarenergi, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, undersöker därför var föroreningarna kommer ifrån och utvecklar användningen av uppsamlare och sensorer för att mäta mängden föroreningar i dagvatten. Inom projektet används både beprövad och ny teknik för att minska påverkan på miljön. Resultatet bidrar till bättre kunskap om var föroreningarna kommer ifrån och hur de kan åtgärdas.

 

Vattenparker med flera funktioner

Västerås stad, Uppsala kommun och Wessman Barken Vatten och Återvinning AB i Smedjebacken anlägger varsin vattenpark för att minska övergödningen och rena vatten från miljögifter. Vattenparkerna kommer även att användas som besöksmål för skolor och en intresserad allmänhet. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när vattenparkerna anläggs.

Projektet förväntas dessutom bidra med kunskap och inspiration till andra kommuner som vill anlägga liknande våtmarker.

Läs mer: Vattenparker till glädje för människor och miljö