Övergödning från sjöbottnar

Övergödning av sjöar och kustvikar förstärks när fosfor och andra näringsämnen, som finns lagrade i bottensedimenten, läcker ut i vattnet.

​Inom Rich Waters testas olika metoder för att minska denna så kallade internbelastning. Resultaten bidrar till bättre kunskap om vilka åtgärder som är mest effektiva för att få bukt med problemet.

 

Verktyg för minskad internbelastning

Fosfor och andra näringsämnen binds upp i sjöbottnar (sedimenten). Övergödning kan därför uppstå när näringen läcker ut i vattnet, så kallad internbelastning. Inom temaområdet utvecklar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Lantbruksuniversitet verktyg och arbetssätt för att bedöma internbelastningen i sjöar. Forskare kommer även att mäta och utvärdera de åtgärder som utförs inom Rich Waters, för att kunna ge konkreta exempel på hur kommuner och andra kan minska övergödningen från sjöbottnar på ett kostnadseffektivt sätt.

Länsstyrelsen i Örebro samordnar arbetet och ser till att de nya metoderna används för att behandla övergödda sjöar och vattendrag i distriktet.

 

Restaurering av sjön Öljaren

Katrineholms kommun ska minska tillförseln av fosfor från sjön Öljarens botten genom så kallad bottendammsugning. Det fosforrika materialet tas sedan upp på land och sprids som gödselmedel i skogen och åkrarna i området. Projektet bidrar både till att restaurera sjön och till att testa och utvärdera metoden bottendammsugning för att minska läckaget av fosfor och därmed få bukt med övergödningen av vattnet. Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika slammet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när fosforhalten minskar och slammet fungerar som utmärkt gödning där det sprids ut.

Läs mer om restaureringen av sjön Öljaren på Katrineholm kommuns webbplats

 

Aluminiumfällning i Norrviken

Även i Norrviken läcker fosfor från sjöbottnen, något som leder till problem med övergödning av vattnet. Inom projektet behandlar Upplands Väsby och Sollentuna kommuner Norrvikens bottnar med ett aluminiumbaserat medel för att minska läckaget och förbättra vattenkvaliteten. Länsstyrelsen i Stockholm stöttar kommunerna genom att följa upp och utvärdera åtgärden.

Läs mer på Sollentuna kommuns webbplats

 

Musselodling i Stockholms skärgård

Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen. Den ekonomiska föreningen Ecopelag testar och utvecklar en metod för att odla musslor i Stockholms skärgård. Musselodlingarna är helt och hållet nedsänkta under vattenytan. I ett första steg testas metoden i liten skala. Därefter anläggs en fullskalig odling. Projektet utförs tillsammans med Nacka, Haninge och Norrtälje kommun.

Folder: Musslor - Innovativ metod mot övergödning i Norra Östersjön