Fria vandringsvägar för fisk

Många fiskar och andra djur som lever i vatten behöver kunna röra sig upp- och nedströms i vattendrag och sjöar. De hindras idag av dammar, kraftverk och annan fysisk påverkan på vattenmiljön.

rivning av damm i Lankälven

​Bristen på konnektivitet, som det kallas, är ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60% av alla sjöar och vattendrag vandringshinder som hotar den biologiska mångfalden.

Inom temaområdet vill vi bland annat visa hur vandringsvägar för fisk kan byggas med hänsyn till känslig kulturmiljö i städer och hur hotade arter kan räddas genom anpassning av vattenkraftverk.

 

Strategi för fria vandringsvägar

Länsstyrelsen i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro län arbetar gemensamt med metoder och prioriteringar för att skapa fler fria vandringsvägar för fiskar och andra vattenlevande organismer i Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektet förväntas leda till att länsstyrelserna gemensamt kan skapa fler vandringsvägar för fisk vid kraftverk och dammar i distriktet.

Folder: Fria vandringsvägar för fisk

 

Fiskpassager i stadsmiljö

Västerås stad och Mälarenergi anlägger vandringsvägar för fisk vid två dammar i Västerås: Slottsbron och Falkenbergska kvarnen. Projektet visar hur fiskpassager kan byggas med hänsyn till känsliga kulturmiljöer i en stad.

 

I filmen berättar Johan Lind, Mälarenergi, och Susanna Hansen, Västerås stad om projektet med att bygga en faunapassage vid Turbinbron i centrala Västerås. 

 

Anpassning av vattenkraft för hotade arter

Mälarenergi anlägger vandringsvägar för fisk i Rällsälven och vid Östtuna i Hedströmmen. Flacka galler förhindrar att fiskarna hamnar i turbinerna och istället kan vandra nedströms i vandringsvägarna. Projektet bidrar till att förbättra livsmiljöerna för bland annat flodpärlmussla, öring och asp.

​Reportage från bygget av en faunapassage längs Hedströmmen vid Östtuna kraftverk, april 2019.