Stöd till nya projekt

Inom LIFE IP Rich Waters genomför vi ett 20-tal konkreta åtgärder för bättre vattenmiljö. Dessa aktiviteter är viktiga - men inte tillräckliga. För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet.

​Genom Rich Waters mobiliserar vi därför mer resurser till arbetet för bättre vatten. Det gör vi genom att stödja nya insatser, så kallade kompletterande projekt (complementary actions på engelska).

Kompletterande projekt bidrar liksom Rich Waters till att genomföra Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, men finansieras av andra källor. Det kan vara EU-pengar, nationella fonder (till exempel LOVA och LONA) eller andra medel. Observera att du inte kan söka pengar direkt från Rich Waters. Däremot kan vi hjälpa till med kontakter, ansökningar och stöd till projektutveckling. För att räknas som ett kompletterande projekt ska det finnas en tydlig koppling till Rich Waters aktiviteter eller till Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten i övrigt.

 

Planerar du ett projekt?

Ta kontakt med oss om du och din organisation planerar eller önskar att genomföra ett projekt som har koppling till åtgärdsprogrammet för vatten.

Det här kan du få hjälp med:

  • Hitta samarbetspartner
  • Tips på olika fonder och utlysningar
  • Kontakter med andra vattenprojekt
  • Bedöma hur relevant projektet är för Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
  • Utforma projektet så att det kompletterar andra projekt och aktiviteter
  • Projektutveckling och ansökningar om finansiering
  • Kunskapsspridning genom våra upparbetade kanaler

Genom att samarbeta med Rich Waters ökar du chanserna att få finansiering till ditt projekt. Du får ta del av våra erfarenhetsutbyten och bidrar samtidigt till ökad kunskap om effektiva åtgärder. Tillsammans gör vi mer nytta för våra vatten!

>> Mer information om möjligheter till finansiering

 

Finansierar du vattenprojekt?

Vi hjälper organisationer som förmedlar eller beslutar om resurser att hitta lämpliga projekt att finansiera, så att pengarna används så effektivt som möjligt. Vi ordnar seminarier, workshops eller genomför andra aktiviteter för att främja utvecklingen av relevanta projekt.

Kontakta oss om du letar efter nya vattenprojekt, för en viss fond eller för ett geografiskt område.

 

Jobbar du med att stötta nya vattenprojekt?

Om du företräder en organisation som stöttar och hjälper aktörer att skapa vattenprojekt vill vi gärna utbyta erfarenheter eller samverka på annat sätt. Kontakta oss om du tror att vi har samma mål och kan dra nytta av att planera gemensamma aktiviteter.

 

Vi arbetar med att utveckla nya projekt:

David Liderfelt, projektledare LIFE IP Rich Waters, e-post: david.liderfelt@lansstyrelsen.se

Jonas Berglind, temasamordnare konnektivitet/övergödning, LIFE IP Rich Waters, e-post: Jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Jenny Enberg, temasamordnare vattenplanering, LIFE IP Rich Waters, e-post: Jenny.enberg@lansstyrelsen.se

Hannes Löfgren, temasamordnare miljögifter, LIFE IP Rich Waters, e-post: Hannes.lofgren@lansstyrelsen.se

Ernst Witter, temasamordnare övergödning från internbelastning, LIFE IP Rich Waters, e-post: Ernst.witter@lansstyrelsen.se