Finansieringsmöjligheter

Här länkar vi till ett urval av fonder, aktuella utlysningar och andra finansieringsmöjligheter för vattenprojekt.

Aktuella utlysningar

 

Lokala vattenvårdsbidrag (LOVA), länsstyrelsen

Vem kan söka? LOVA-bidrag kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag för åtgärder.

Ansökningsperiod: Varierar mellan länen

Mer information på din länsstyrelses webbplats

 

Lokal och kommunal naturvård (LONA), Naturvårdsverket/länsstyrelsen

Vem kan söka? Länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer kan få bidrag för att anlägga och restaurera våtmarker. Kommuner kan söka LONA-bidrag för lokala naturvårdsprojekt.

Ansökningsperiod: Till och med den 1 december 2019.

Naturvårdsverkets webbplats

Kontaktpersoner för LONA på länsstyrelserna

 

Ansökan av förhandsbesked om medfinansiering av Interreg-projekt, Havs- och vattenmyndigheten

Vem kan söka? Svenska akörer med projekt som syftar till att förbättra havs- och vattenmiljön kan söka medfinansiering. Ansökan om förhandsbesked ska göras till HaV innan projektet ansöker till EU-programmet.

Ansökningsperiod: Senast den 23 januari 2019.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats

 

Skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2019

Vem kan söka? Inom LIFE-programmet går det exempelvis att ansöka om genomförande av restaureringar inom Natura 2000-områden, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning. Dessutom kan man söka för informationskampanjer som rör värdefull natur och biologisk mångfald i havs- och vattenmiljöer eller övergödning. Projekt kan ansöka om max 200 000 i skrivarstöd.

Ansökningsperiod: Senast den 22 februari 2019.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats

 

Forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS

Vem kan söka? I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat.

Ansökningsperiod: 26 februari - 4 april 2019 (preliminärt)

FORMAS webbplats

 

Forskning och utveckling, Svenskt Vatten

Vem kan söka? Svenskt Vatten Utveckling (SUV) finansierar utveckling och tillämpad forskning som är av intresse för Svenskt vattens medlemmar. SVU kan avsätta medel för insatser som syftar till kunskapsspridning, exempelvis seminarier. SVU kan även finansiera utvärdering och uppföljning av projekt och projektprogram.

Ansökningsperiod: Senast 2 april för beslut 21 maj 2019. Senast 11 september för beslut 6 november 2019.

Svenskt Vattens webbplats

 

 

Andra fonder och bidrag

 

Strukturfondsprogram, Tillväxtverket

Vem kan söka? Universitet/högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statlig myndighet, aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar kan söka strukturfondspengar för investeringar i regional tillväxt och sysselsättning.

Ansökningsperiod: Varierar

Tillväxtverkets webbplats

Övriga finansieringsmöjligheter från Tillväxtverket

 

Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS), Skogsstyrelsen

Vem kan söka? Skogsägare eller den som ska utföra åtgärderna kan söka bidrag för att bevara naturvärden och spara kulturmiljöer i skogen. Insatser i vattenmiljön kan till exempel vara att ta bort vandringshinder för vattenlevande arter.

Ansökningsperiod: Löpande

Skogsstyrelsens webbplats

 

Miljöåtgärder inom Havs- och fiskeriprogrammet, Jordbruksverket

Vem kan söka? Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, rådgivande nämnder, yrkesfiskare och yrkesfiskeorganisationer kan söka stöd. Även icke-statliga organisationer och företag i partnerskap med yrkesfiskeorganisationer kan söka. Från och med januari 2019 kan man även söka stöd för vattenbruk och hållbara vattenbruksföretag.

Ansökningsperiod: Löpande

Jordbruksverkets webbplats

 

Forsknings- och innovationsprojekt, Vinnova

Vem kan söka? Vinnova ger finansiering till organisationer för forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället.

Ansökningsperiod: Varierar beroende på utlysning

Vinnovas finansieringserbjudanden

 

Miljöinvesteringar för vatten inom landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket/länsstyrelsen

Vem kan söka? Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, företag samt enskilda personer kan söka stöd för att anlägga tvåstegsdiken, installera dämningsbrunnar, anlägga våtmarker och dammar eller andra insatser för att förbättra vattenkvaliteten.

Ansökningsperiod: Löpande

Jordbruksverkets webbplats

 

Projektmedel för regional utveckling, Region Uppsala

Vem kan söka? Organisationer, ideella föreningar och kommuner kan söka medel för samverkansprojekt som på ett direkt sätt ska bidra till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.

Ansökningsperiod: Löpande

Region Uppsalas webbplats

 

Hållbarhets- och skärgårdsbidrag, Stockholms läns landsting

Vem kan söka? Kommuner, institutioner och ideella föreningar kan söka bidrag för regionala miljöprojekt som syftar till att förbättra eller skydda miljön inom Stockholmsregionen.

Ansökningsperiod: Två tillfällen per år

Mer information på Region Stockholms webbplats

 

Miljöfonden, Naturskyddsföreningen

Vem kan söka? Organisationer, myndigheter och företag kan söka bidrag för att undanröja vandringshinder i vattendrag och gynna biologisk mångfald i strömmande vatten.

Ansökningsperiod: Löpande

Naturskyddsföreningens webbplats

 

Fiskevårdsfonden, Sportfiskarna

Vem kan söka? Distrikt och föreningar som är anslutna till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund kan få stöd för lokala fiskevårdsprojekt. Bidragssumman är cirka 200 000 kronor.

Ansökningsperiod: Årliga utlysningar

Sportfiskarnas webbplats

 

Våtmarksfonden

Vem kan söka? Markägare, privatpersoner, föreningar eller annan sammanslutning kan få bidrag till projekt som syftar till att långsiktigt bevara, skapa, restaurera eller vårda våtmarker. Beviljade bidrag mellan 50 000 och 200 000 kronor.

Ansökningsperiod: Löpande (senast den 10 juni året före projektstart)

Stiftelsen Svensk Våtmarks webbplats

 

VATTEN-priset, Föreningen Vatten

Vem kan söka? Priset utdelas till en person eller grupp för att främja utveckling inom vattenvården. Föreningen Vatten delar även ut New Generation-priset och Kemira-priset.

 

The Nordic Environment Finance Corporation

Vem kan söka? Nordiskt stöd med löpande ansökningar. Pengar till bland annat till projekt fokuserade på Östersjön.

Finansieringsmöjligheter på NEFCO:s webbplats

 

EU-finansiering

 

LIFE delprogram miljö och klimat, LIFE

Vem kan söka? Privata och offentliga aktörer kan söka bidrag för projekt som bidrar till effektivt användande av resurser, kunskapsspridning och klimatanpassning.

Ansökningsperiod: Ansökan öppnar den 14 mars 2019

Mer information på LIFE-programmets webbplats

 

Interreg – samarbete över gränser

Vem kan söka? Myndigheter, städer och regioner kan söka Interreg-bidrag inom Östersjöprogrammet. Beviljade projekt ska fokusera på samverkan, kunskapsutbyte, innovationer och resurseffektivitet.

Mer information om Interreg South Baltic

Mer information om Interreg Central Baltic

Mer information om Interreg på Tillväxtverkets webbplats

 

Horizon2020

Vem kan söka? Finansiering för projekt som främjar hållbar blå ekonomi och tillväxt, med fokus på innovation. Särskild fond även för skydd av biologisk mångfald.

Ansökningsperiod: Varierar beroende på fond

Mer information på EU-kommissionens webbplats

Lista på kontaktpersoner för Horizon2020 (Vinnovas webbplats)