Life+ och Natura 2000

LIFE

Life+

Genom Life+ ger EU pengar till miljöprojekt. Under perioden 2007-2013 kommer Life+ att bidra med ungefär 1,7 miljarder euro till projekt för miljöskydd, miljöteknik och information om miljöfrågor.Life+ har tre delar: Life+ Natur och biologisk mångfald, Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning och Life+ Information och kommunikation.

Genom Life+ Natur och biologisk mångfald fortsätter och utvidgas det tidigare programmet Life Natur. Syftet är att driva på genomförandet av fågel- och livsmiljödirektiven och nätverket Natura 2000. Projekt inom området Natur+ ska vara goda exempel eller demonstrationsprojekt för att genomföra EU:s fågel- och habitatdirektiv inklusive Natura 2000-nätverket.

Medel beviljas också till projekt som gäller biologisk mångfald. För dessa krävs att de är innovativa eller av demonstrationskaraktär och bidrar till målet i EU-kommissionens dokument för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Mer information om Life+ hittas på Naturvårdsverkets webbsida om Life
Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 är benämningen på det nätverk av skyddad natur som har skapats inom EU. Nätverket tillkom för att hejda utrotningen av djur och växter samt för att förhindra förstörande av deras livsmiljöer. Varje medlemsland i EU har bidragit med sina mest värdefulla naturområden.

Urvalet av områden har gjorts utifrån två EU-direktiv: Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Dessa båda direktiv ger skydd åt ca 900 växt- och djurarter och 170 olika naturtyper inom hela EU. De enskilda medlemsländerna ansvarar på egen hand för att skapa bästa möjliga skydd och vård av de utpekade områdena.

I Sverige syftar Natura 2000 till skydd för drygt 100 växt- och djurarter och 90 naturtyper. Förutom detta omfattas även drygt 60 fågelarter. I dagsläget ingår cirka 4100 svenska naturområden i nätverket.

Mer information om Natura 2000 hittas på följande sidor:

Naturvårdsverkets Natura 2000 sida
EUs Miljödirektorats webbplats om natur och biologisk mångfald