Referensgruppsträff

Under förmiddagen måndagen 1/9 så träffade projektledningen delar av de som utgör referensgruppen. Referensgruppens uppdrag är att agera experter och komma med råd och förslag under projektets gång.
Kvalitetssäkring

Träffen ägde rum på Ängsö där allt i från slåtterängar till ekplanteringar, fågeltorn och betesmarker besöktes. Olika varianter av framtida skötsel och uppföljning diskuterades och många bra förslag togs upp.

Fågeltornet kommer till användning. Foto: Niclas Bergius

Bland annat pratades det om svårigheten att bedriva en bra förvaltning av slåttermarker för att gynna så många arter på så lång sikt som möjligt. 

I de 450 ekhägnen som ställts upp i området planterades 2 ekplantor var. En uppföljning över tillståndet gjordes under sommaren 2014 och resultatet tyder på en överraskande hög grad av överlevnad, detta trots två väldigt torra somrar!

Slutligen besöktes en nyligen restaurerad trädbeklädd betesmark där många bra förslag på fortsatt skötsel togs upp.

Naturvårdare in action. Foto: Erik Andersson

 Styrgruppen består av: Åke Berg, Tommy Ek, Anders Dahlberg, Mats Jonsell, Tommy Lennartsson.