Veteranisering av ekar i Haga ekbackar

Många arter, exempelvis läderbaggen, är beroende av gamla och ihåliga ekar. I Haga ekbackar finns många ekar, men inte så många gamla och ihåliga. Därför pågår just nu, som en del av LIFE+MIA, ett försök att veteranisera ekar i Haga ekbackar.
Veteranisering i ekens krona

Veteranisering är ett samlingsnamn för ett flertal olika metoder som syftar till att få träd att bete sig som att de är äldre än vad de egentligen är. Syftet med veteranisering är att överbrygga det åldersglapp (i snitt 150 år) som ofta finns mellan gamla ekar och medelålders ekar. Behandlingarna ska göra så att det blir mer död ved, fler ihåliga träd och framförallt fler livsmiljöer för hotade arter, exempelvis läderbagge.

Under november-december kommer 35 utvalda ekar att genomgå en behandling. Ekarna varierar mellan 24-49 cm i diameter i brösthöjd. Åtgärderna utförs av arborister som försiktigt klättrar upp i träden där de gör åtgärderna.

Veteranisering av stambas på ek

I Haga ekbackar planeras försiktiga avverkningar för att friställa ett antal ekar så att de kan bli mer vidkroniga. De ekar som veteraniseras är ekar som annars skulle ha tagits bort. Inga gamla eller ihåliga ekar ingår i projektet. Veteraniseringen och de planerade avverkningarna i Haga ekbackar är en del i LIFE+MIA (Inre Mälarens skärgård).

De 35 ekarna i Haga kommer att få någon av följande behandlingar: ringbarkning av gren, fläkning av gren, 5 cm brett borrhål, blecka vid stambasen eller holk i trädet kombinerat med toppkapning. Metoderna ska efterlikna naturen så mycket det går, exempelvis motsvarar hålet ett hackspettshål och bleckan ett hästgnag. Önskvärda effekter är bland annat att bohål skapas åt däggdjur och fåglar, mulmhål skapas åt insekter ex läderbagge, död ved skapas åt insekter och lavar, blottad ved skapas åt ovanliga svampar. Effekterna av veteraniseringen kommer att följas upp på ett vetenskapligt sätt under flera år.

Läderbagge finns idag i riktigt gamla ekar i det närliggande naturreservatet Hjulsta ekhagar. I Haga ekbackar finns idag inga kända belägg för läderbagge i reservatet. Däremot finns det belägg i en grov ek på åkermark strax utanför reservatet. Träden i Haga ekbackar är relativt unga och vitala. Förhoppningsvis ska läderbaggen kunna flytta in i de veteraniserade träden i framtiden.

Veteranisering av ek i Haga ekbackar