Martorn - sällsynt växt som hittas i Kosterhavet

För martorn, kostertistel, finns det ett särskilt åtgärdsprogram.
Torr kvist av martorn.

Martorn, eller kostertistel som den kallas lokalt, är klassad som starkt hotad i Artdatabankens rödlista.​ För att uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus så finns ett särskilt åtgärdsprogram. En åtgärd är att samla in frön och driva upp plantor som sedan planteras ut. I veckan har därför frön samlats in från martorn på Saneslätten och på Kilesandsstranden på Sydkoster. Fröna kommer att skickas till Botaniska trädgården i Göteborg, där de kommer att odlas upp. När plantorna är tillräckligt stora kommer de att återplanteras på respektive ställe för att säkra artens fortlevnad.
Obs! martorn är fridlyst vilket innebär att man inte får plocka den. Man får heller inte samla in frön utan tillstånd.

Vill du läsa mer om martorn gå in på:

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/djur-och-vaxter/atgardsprogram/Pages/martorn.aspx

eller

http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/624