Stor satsning på värdefull natur

Anslagen för skydd av värdefull natur har förstärkts under 2016. Det innebär att fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.
Gullviva och orkidéen Sankt Pers nycklar

- Nu har vi möjlighet att öka insatserna för att ge människor möjlighet till friluftsliv och bidra till en mångfald av arter och livsmiljöer, säger Ingela Hiltula, enhetschef på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket fördelar stora delar av medlen till de 21 länsstyrelserna i Sverige som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

Fler naturreservat och förbättrat friluftsliv

-Vi på länsstyrelserna kan bilda fler naturreservat och förbättra friluftslivet för besökare i de skyddade områdena. Det finns uppdämda behov av skötsel och underhåll av anläggningar för besökare i landets reservat säger Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Östergötland.

Länsstyrelserna tar nu tag i projekt som väntat på finansiering. Länsstyrelsen i Östergötland planerar att satsa på skötsel och tillgänglighet i ett antal naturreservat bland annat i skärgården. Lövskogsområden och betesmarker ska också restaureras.

- En stor och helt ny uppgift för oss är att samordna arbetet med friluftsliv i länet. Vi kan nu förstärka vår kompetens för att stödja friluftslivet lokalt och regionalt, fortsätter Claes Svedlindh.

För 2016 görs en extra satsning på lokala naturvårdsåtgärder, det så kallade LONA-bidraget. Satsningen stimulerar lokala initiativ och ger den tätortsnära naturen ett lyft.

Satsningarna som görs 2016 tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen.

Fakta

Idag finns över 4000 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. Regeringens budget för skydd av värdefull natur 2016 ligger på 1093 miljoner kronor och för åtgärder för värdefull natur på 952 miljoner kronor.  

Läs mer

Vilka åtgärder går pengarna till
www.sverigesnationalparker.se
För att hitta till naturreservaten besök varje läns webb www.lansstyrelsen.se  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Hiltula, enhetschef, 010-698 15 80, 070-225 34 52, ingela.hiltula@naturvardsverket.se  

Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör Östergötland, 010-223 53 75, claes.svedlindh@lansstyrelsen.se  

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se  

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.