Kemikalier utan gränser

Välkommen till naturum Kosterhavet och lyssna på Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet.

I Kosterhavet och längs hela vår kust kan man hitta exotiska strandfynd från fjärran länder som rest med havsströmmarna under lång tid. Mindre trevliga men vanligare fynd är olja, plast och annat skräp. Även många av de kemikalier som vi använder i vardagen hamnar på olika sätt i havet och kan spridas mycket långt till platser som vi tycker borde vara helt opåverkade av människan.  

Många sedan länge förbjudna industrikemikalier och bekämpingsmedel har cirkulerat i haven under många decennier vilket lett till höga halter av gifter i många havslevande djur. Valar är hårt belastade av bekämpningsmedel och andra miljögifter. Miljögifter som hittats är bland annat DDT, hexaklorbensen, PCB och bromerade flamskyddsmedel.

Under senare år har nya ämnen också hittats i våra hav som ofta är ämnen kopplade till vår konsumtion av varor och produkter. Dessa ämnen passerar ofta reningsverken som inte klarar av att avskilja dessa. Ämnen som fått stor uppmärksamhet återfinns inom grupper av läkemedel och biocider. Perfluorerade ämnen är en annan aktuell klass av ämnen.

Föredraget kommer att med exempel beskriva samband som styr spridning av kemikalier i miljön och beskriva möjliga lösningar.  Avslutningsvis diskuteras också vad du som enskild person kan bidra med. 

Välkomna!