Det goda samarbetet

När en nationalpark bildas är det viktigt att lokalbefolkningen får möjlighet att påverka och engagera sig i utvecklingen av området. I Kosterhavets nationalpark samarbetar flera myndigheter, kommuner och samhällsföreningar för att vidareutveckla parken på ett sätt som blir bra både för människorna och naturen.

Kommunala planer styr markanvändningen

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är en markanvändningskarta som bland annat visar var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och båthamnar. Den ligger till grund för handläggning och beslut om bygglov. Även områden som ska bevaras för naturvårdsändamål, friluftsliv och andra allmänna intressen redovisas i planen.

I Strömstads kommun har man fastställt en ny fördjupad översiktsplan för Kosterområdet, eftersom nationalparken innebär att fler människor söker sig till området och att behoven för att utveckla olika verksamheter ökar. Det handlar till exempel om service till turister, hamnverksamhet, lokalt producerad mat och bostäder.

 

Naturen påverkar planerna

De inventeringar och undersökningar som gjordes när nationalparken skulle bildas har fungerat som underlag för planen. Tanken är att naturens, kulturhistoriens och ortsbefolkningens behov ska vävas samman. Det kan handla om att inte planera för bostäder i områden med sällsynta blommor, eller att reservera en tillräcklig strandlinje för att det även i framtiden ska vara möjligt att ha en fiske- och båtnäring.

Fördjupade översiktsplaner har gjorts för Kosteröarna och Södra skärgården (Kockholmen, Rossö, Tjärnö, Saltö). Det lokala engagemanget är en viktig grund och i arbetet deltog bland annat Kosternämnden och samhällsföreningarna på Rossö och Tjärnö/Saltö.

Samarbete och engagemang

Kosterhavets nationalpark har planerats i samarbete med Strömstads och Tanums kommuner. Processen har samordnats med en översyn av kommunala översiktsplaner i området. Förvaltningen av både nationalparken och naturreservaten är lokalt förankrad och sköts så långt som möjligt lokalt.

Samhällsföreningar som ligger i anslutning till Kosterhavet har på olika sätt varit engagerade i nationalparksbildningen. På Kosteröarna finns arbetsgrupper för frågor som rör öarnas samhällsutveckling, exempelvis planering av bostäder och infrastruktur, kulturlandskapets bevarande, lokal produktion etc. Turismens utvecklingsmöjligheter undersöks också. Vissa frågor är inte knutna till Koster enbart, till exempel jakt och fiske,  i dessa grupper har även boende från andra delar av nationalparksområdet ingått.