Befolkning och bebyggelse

Bebyggelsen på Koster speglar en lång tidsrymd och är på många sätt speciell för just Koster och dess historia. Hela Sydkoster och den tätbebyggda södra delen av Nordkoster är utnämnt som riksintresse för kulturmiljövård. Även Ursholmen och Ramsö har speciell bebyggelse.

Hela området är väldigt populärt. Många vill bygga nytt och exploatera marken. Därför är det viktigt att det tas fram konkreta förslag på hur det som är typiskt för Koster kan bevaras. Kosterhavets kulturmiljöer har dokumenterats av Bohusläns museum med stöd av, och i samverkan med, markägare, lokala föreningar och allmänheten.

Befolkningsutvecklingen är negativ. Antalet året runt-boende minskar och de som använder öarna som fritidsboende blir fler och fler. Men under de senaste åren har ändå flera personer flyttat till öarna och det har även fötts flera barn på öarna.