På öarna

Över havsytan reser sig grynnor, kobbar och skär. Här finns skogsklädda öar som Saltö och Kockholmen, och karga utposter som Ursholmen och Segelskären. Och här finns Kosteröarna med en vacker blandning av vänligt kulturlandskap och vindpinad ytterskärgård.
Sju får betar bland lövträden

På Kosteröarna betar får, getter, kor och hästar. Det har avgörande betydelse för landskapsbilden och för den rika växtligheten. Landskapet är väldigt varierande. Typiska drag är de lummiga områdena och odlingsmarken i de inre delarna av öarna, och den kargare utmarken med kalt berg och strandängar, torra hällmarker, skog, klapperstensfält och sandstränder närmare vattnet. Kontrasten mellan de yttre västligaste delarna och de inre områdena är stor, trots att avstånden är så små.

Unikt klimat ger många arter

I området lever uppskattningsvis 6 000 olika arter av växter och djur. 3 500 av dem registrerades under arbetet med att dokumentera naturen inför bildandet av nationalparken. Mer än 600 arter av kärlväxter har rapporterats, och man har hittat omkring 220 hotade, så kallade rödlistade, arter. Men många arter väntar fortfarande på att bli upptäckta: flera mycket artrika grupper av organismer, till exempel svampar, är inte ens undersökta än.

Många utrotningshotade arter som bara lever på kusten finns på Koster och angränsande öar och holmar, till exempel ostronört, martorn och strandvallmo.  Närheten till havet, de många soltimmarna, den lättvittrade berggrunden och skalgrusbankarna gör att växter som behöver kalkrika marker trivs bra här. Koster ligger i lä från södra Norge, vilket gör att de västliga och nordvästliga lågtrycken tunnas ut. Detta bidrar till det milda klimatet på Koster.

Några typiska Kosterhavsväxter

  • Bohuslinden, Tilia platyphylla, växer vid Ekenäs på Sydkoster och på norra Öddö. Bohuslinden är ett av Sveriges sällsyntaste träd och växer endast på några få platser i norra Halland och norra Bohuslän. Den sägs vara en kvarleva sen en varmare och mer lövrik period för flera tusen år sedan.
  • Bohusranunkeln, Ranunculus cymbalaria, är en krypande smörblomma med blekt gula blommor. Det är egentligen en nordamerikansk och östasiatisk växt som hittades i Europa först 1916, på Hvaleröarna norr om Koster. Ett par år senare rapporterades den även från Koster. I dag växer det mycket bohusranunkel vid kärrmarkerna vid Valnäsbukten på Nordkoster.
  • Kostertisteln, eller martorn, Eryngium maritimum, är en vackert blågrå och tornig växt. Den växer bland sand, grus och stenar vid Kilesand och i Kostersundets östra delar. Det är en sällsynt art som finns spridd på några ställen utefter den sydsvenska kusten. Ostronörten, Mertensia maritima, kryper fram mellan stenarna på karga klapperstensfält. Det är en arktisk art som har några av sina sydligaste förekomster i Europa på den svenska västkusten. Det är en vacker och speciell blomma med blågröna blad och blå blommor.
Bohusranunkel. Foto Anita Tullrot