Regler för Kosterhavets nationalpark

För att undvika att djur- och växtlivet störs och ge dig som besökare en fin upplevelse i Kosterhavets nationalpark finns det vissa bestämmelser om vad man får göra, och vad man inte får göra.

Inom Kosterhavets nationalpark är det inte tillåtet att

 • gräva upp växter
 • införa för området främmande arter eller populationer
 • ta med hund som inte är kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 • cykla eller köra motordrivet fordon annat än på vägar
 • ta med sig eller flytta på stenar
 • plocka ostron
 • jaga
 • tälta på Sydkoster samt tälta mellan kl 10 och 18 på Tenholmarna, Burholmen, Bockholmen, och Store Bror under tiden 1 juli - 15 augusti. I övrigt får tältning ske högst två dygn i följd på samma plats
 • dra upp eller förtöja båtar eller ankra utanför sandstränder närmare stranden än 50 meter. Kanoter och kajaker får dras upp på sandstränder om de placeras så att badstränder inte blockeras
 • förtöja och ankra på samma plats mer än två dygn i följd
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat
 • inom zon A framföra motordriven farkost i högre hastighet än 5 knop under tiden 15 maj-31 augusti.
 • inom zon B köra motordriven farkost annat än till och från tilläggsplats. 
 • i säl- och fågelskyddsområden, zon C, gå iland på öar och skär och vistas närmare öar och skär än 100 meter, med undantag för markerade passager. Sälskyddsområden gäller 15 maj - 15 juli. Fågelskyddsområden gäller: Mörholmen 1 april - 15 juli, Store Snart och Käbblingarna/Lerskär 1 april - 31 juli, samt Torgrimmen 1 april - 15 augusti.
 • starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter
 • i bottenskyddsområden, zon D, ankra samt använda skrapa eller andra redskap eller metoder som kan skada bottnarna.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar eller samla in rödlistade marina arter
 • anordna tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang med fler än 20 deltagare innan samråd har skett med Länsstyrelsen.

För en tydligare kartbild över zonerna A-D se webbkartan i högerspalten, öppna fliken Kosterhavet och markera de zoner du vill se.

 

Andra regler i reservaten

Observera att det finns flera naturreservat i anslutning till nationalparken. I naturreservaten kan andra regler gälla för besökare. Läs mer under rubrik naturreservat eller på informationstavlorna för respektive reservat.