Nationalparkens syfte

Kosterhavet innehåller havsmiljöer och arter som är unika för vårt land. Men här finns också västkustens alla vanliga arter och naturtyper.

​​​​​​​Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick.

De miljöer och arter som finns här ska bevaras, och samtidigt ska de biologiska resurserna i området kunna användas på ett hänsynsfullt sätt.

Ett annat syfte är att göra det enklare för besökare att uppleva och få kunskap om områdets natur- och kulturvärden.

Syftet med nationalparken är också att underlätta forskning och utbildning om hur man bäst bevarar och på ett hållbart sätt använder marina och landbaserade ekosystem.

Varför en nationalpark?

Syftet med nationalparker är att ”bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick” (ur miljöbalken). Nationalparkerna ska utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd, men de ska också vara natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser.

I Kosterhavet finns 6000 marina arter, varav ca 300 är unika arter för Sverige. Området är relativt opåverkat av förorenande utsläpp, eftersom tunga miljöstörande industrier saknas. Kosterhavsområdet är dessutom ett värdefullt rekreationsområde för både ortsbefolkning och besökande.

Granne med Kosterhavets nationalpark ligger den norska systerparken Ytre Hvaler. Tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett nästan 800 kvadratkilometer stort och värdefullt havsområde med ett starkt naturskydd.

Ökad satsning på marint skydd

På senare år har det marina skyddet uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Många har insett behovet av att även skydda havet och uppmanar till ett snabbt agerande.

Drygt 12 procent av Sveriges landområden omfattas av någon typ av områdesskydd, motsvarande siffra för Sveriges havsområden är drygt 4 procent.

Sverige har idag en marin nationalpark och 26 marina naturreservat i och med inrättande av Väderöarnas naturreservat i maj 2011. 

 


Alger under ytan. Foto: Lars Ove Loo
 

Gullmarsanemoner. Foto: Lisbeth Jonsson/Tomas Lundälv

 Läs mer hos Naturvårdsverket om