Bildande och historik

Tanken på ett skydd av Kosterfjordens havsmiljöer föddes redan 1979. Då pekades området ut som skyddsvärt i naturvårdsplanen för Göteborgs och Bohus län.

Följ med på en resa genom parkens trettioåriga historia.
Vandring över klappersten på Nordkoster
 • 1980 redovisas Kosterfjorden i Naturvårdsverkets rapport “Marina reservat i Sverige”. Rapporten omfattar ett hundratal kust- och skärgårdsområden som är i behov av ett långsiktigt skydd.
 • 1987 presenterar Naturvårdsverket 16 naturområden som är särskilt värdefulla att skydda. Kosterfjorden är ett av dem.
 • 1989 föreslår Naturvårdsverket att Kosterarkipelagen blir en av 20 nya nationalparker. Förslaget omfattar Sydkosters sydligaste del och skärgården utanför.
 • 1997 inventeringar av Kosterfjorden med undervattenskamera (ROV) och sammanställning av de biologiska värdena utförs av Tjärnö marinbiologiska laboratorium. 
 • 2000 Koster-Väderöfjords-överenskommelsen mellan myndigheterna och yrkesfiskarna om att anpassa räktrålningen i Koster-Väderöfjorden.
 • 2003 tar Länsstyrelsen initiativ till en översyn av de naturreservat som sedan tidigare fanns på Kosteröarna. Arbetet inleds med dialog med Kosternämnden, som representerar Kosters lokalsamhälle.
 • 2004 redovisar Kosternämnden ett program för öarnas utveckling där bevarandet finns med som en viktig förutsättning. I programmet behandlas även möjligheten att bilda en nationalpark för havsmiljön. Nämnden tänker sig att en nationalpark kan bidra till utvecklingen av en turism baserad på hållbar användning av öarnas och havets resurser.
 • 2005 genomför Länsstyrelsen en förstudie inför bildandet av en marin nationalpark i Kosterområdet. Under året bildas samtidigt ett försöksområde med lokal samförvaltning av fisket i norra Bohuslän.
 • 2005-2008 genomförs en rad undersökningar och inventeringar av området.
 • 2008 startas ett projekt mellan Sverige och Norge för samarbete mellan de bägge blivande nationalparkerna Kosterhavet och Ytre Hvaler. Tanken är att parkerna ska ha en gemensam invigning och gemensamma strategier för information, förvaltning och hållbar turism.
 • 2009 invigs Sveriges första marina nationalpark Kosterhavet, samtidigt som den angränsande nationalparken Ytre Hvaler i Norge invigs.
Ett av många möten

Bildandet

Länsstyrelsen har koordinerat, utarbetat förslag till gränser, och tillsammans med Lantmätariet gjort markägarutredningar, etc.

Naturvårdsverket har varit rådgivare och beslutat om resurser samt genomfört slutlig beredning, fattat beslut om föreskrifter och skötselplan.

Riksdagen fattade beslut om att bilda Kosterhavets nationalpark i mars 2009, efter ett förslag (proposition) från regeringen.

Strömstads kommun har skrivit fördjupade översiktsplaner för Kosteröarna och Södra skärgården.

Lokalbefolkningen på Kosteröarna har medverkat i hela processen genom Kosternämnden. För detta arbete har Kosternämnden beviljats medel för lokalt naturvårdsarbete, så kallat LONA-bidrag.

En referensgrupp med representanter för Strömstads och Tanums kommuner, lokala fisket, länsstyrelsen, berörda samhällsföreningar, Göteborgs universitet-Tjärnö och Världsnaturfonden (WWF) har också deltagit i processen.

Inventeringar

Inför bildandet av nationalparken inventerades växt- och djurlivet i Kosterområdet, både i havet och på land. Undersökningarna användes sedan som underlag för gränsdragningen för nationalparken och för naturreservaten. De användes också som underlag till skötselplanerna, både för nationalparken och naturreservaten.

Den marina miljön dokumenterades av Göteborgs universitet, Institutionen för marin ekologi. Landmiljön dokumenterades av Naturcentrum AB. Geologin har undersökts av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Kulturvärdena i såväl enskilda gårdar som mer tätbebyggda delar av Nord- och Sydkoster inventerades av Bohusläns museum i samverkan med lokala arbetsgrupper på Koster.