Remiss ute om förstärkt områdesskydd i Koster-Väderöfjorden.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet för exempelvis korallreven i Kosterhavets nationalpark.
 HaV föreslår krav på tillstånd för trålfiske av nordhavsräka i området, krav på utbildning och att trålförbud införs i särskilt känsliga områden.
 - I området finns unika naturvärden och det är därför viktigt att fisket bedrivs på ett sådant sätt att dessa inte skadas. Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren.
 
Ögonkorall, hårstjärnor, svampdjur och havsanemoner på ett korallrev i Kosterhavet.

Området som berörs är bland annat Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas naturreservat och Natura 2000-området Kosterfjorden – Väderöfjorden i norra Bohuslän. Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns här. Många andra arter har sin huvudsakliga svenska utbredning i området. Speciellt skyddsvärda miljöer är de djupa hårdbottnarna, områden med ögonkorall och de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården med sina tareskogar.

Läs mer på https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-222923666/pressreleases/1135123