MAGIC-biblioteket har uppdaterats

MAGIC-biblioteket har uppdaterats på en rad viktiga punkter och den nya versionen har nyligen gjorts tillgänglig på webben (http://magicbiblioteket.ivl.se/). Uppdateringen gjordes med hänsyn till de senaste nedfallsberäkningarna, till resultaten av SKA15 när det gäller skogsbruk och med hänsyn till nyinsamlad data på vattenkemi. Filip Moldan och Johanna Stadmark, IVL Göteborg, sammanfattar vilka ändringar som gjorts.

Uppdateringen av MAGIC-biblioteket (http://magicbiblioteket.ivl.se/) under hösten 2015 och våren 2016 gjordes för att det har kommit ut nyare scenarier för deposition och skogsbruk än de som användes i MAGIC-biblioteket från 2012 samt för att nya sjövattenkemidata har samlats in för ca hälften av alla bibliotekssjöar. MAGIC-modellen har kalibrerats om för samtliga biblioteksobjekt och en ny katalog av sjöar och vattendrag med modellerad vattenkemi mellan åren 1860 och 2030 har skapats. Projektet genomfördes av IVL på uppdrag av HaV och Naturvårdsverket. Arbetet med själva omkalibreringen blev klart i slutet av 2015 och våren 2016 ägnades åt tester och kvalitetsgranskning av de nya beräkningarna. Även texterna, figurerna och filer för nedladdning har reviderats. Detta arbete är nu slutfört och MAGIC-bibliotekets hemsida är uppdaterad med de senaste modellberäkningarna.

Depositionsscenarierna för svavel- och kvävedeposition kommer från EMEP, och inkluderar alla beslutade utsläppsminskningar som länderna har åtagit sig så väl nationellt som internationellt. Jämfört med den tidigare (2012) versionen av MAGIC-biblioteket är medeldepositionen för svavel under toppnoteringsåren (1965-1990) något lägre i det nya MAGIC-biblioteket och ammoniumdepositionen förväntas inte att minska lika snabbt som i tidigare scenarier (från 1980 och framåt).

SKA15 är de nya scenarierna för typ av skogsmark och avverkning i Sverige som tagits fram av SLU och Skogsstyrelsen. MAGIC-biblioteket(2015) har använt det scenario som baseras på 90 % av potentiell avverkning. Detta eftersom den verkliga avverkningen de senaste åren legat i princip på den nivån. Gallrings- och avverkningsdata anges för all produktiv skogsmark i respektive län och viktas för varje sjö i MAGIC-biblioteket med andel skog i avrinningsområdet. Hänsyn tas till askåterföring där det förekommer. Sammantaget innebär de nya skogsbruksscenarierna ett lägre uttag av baskatjoner i samtliga län i det omarbetade biblioteket.
Vattenkemin i de sjöar som hade nya mätdata har använts för dessa sjöar och en jämförelse med det tidigare MAGIC-biblioteket(2012) kunde göras för att upptäcka eventuell kalkpåverkan som inte tidigare var känd. Sjöar där pH eller SO4 av någon anledning varierade kraftigt vid modelleringen 2012 (gamla MAGIC-biblioteket(2012)) och 2015 (nya MAGIC-biblioteket(2015)) har plockats bort från biblioteket.

Urvalet av sjöar som fanns i biblioteket(2012) skiljer sig marginellt från urvalet som finns i biblioteket(2015) och de nya scenarierna och den nya vattenkemin har inte inneburit någon kraftig förskjutning i försurnings-bedömningarna för majoriteten av de modellerade objekten. Nästan 80 % av de modellerade sjöarna har en skillnad i pH-förändringen från 1860 till 2010 som skiljer sig åt mindre än 0,1 pH-enheter mellan de två biblioteksversionerna. Bedömningen för alla Sveriges sjöar (beräknat från 5081 sjöar som har viktfaktorer för att representera alla Sveriges sjöar) är ett något mindre försurat läge än med bedömning med MAGIC-biblioteket(2012) (9,2 % istället för 10,4 %).


Det nya biblioteket(2015) innehåller modellberäkningar på 2438 unika sjöar och 243 unika vattendrag och har fr.o.m. den 21:e juni 2016 ersatt den tidigare biblioteksversionen på http://magicbiblioteket.ivl.se/