Ny rapport Kalkningsåret 2016

Kalkningsåret 2016

Kalkningsverksamhetens omfattning och utmaningar följer i viss mån varje års väderlek och i synnerhet nederbördsmängderna. Under 2016 uppmättes nederbördsmängder under det normala i stora delar av Sverige. Liten nederbörd ger låg kalkförbrukning i doserarna och en relativt god målupp-fyllelse. Så var det också 2016.

Under 2016 spreds drygt 96 000 ton kalk i sjöar, vattendrag och på våtmark. Totalt förbrukades 154 mnkr i bidragsmedel till kalkning samt cirka 5 mnkr till biologisk återställning. Kostnaden per ton kalk ökade med i genomsnitt 7 %.

Avsaknad av högflödesprover innebar att 15 % av målvattendragen inte kunde bedömas avseende vattenkemisk måluppfyllelse. I 12 % av målvatten-dragen uppnåddes inte pH-målet. Resterande 73 % hade både en godkänd vattenkemiprovtagning och pH-värden som översteg pH-målet.

Flertalet län bedöms ha en väl fungerande administration, vattenprovtagning och måluppfyllelse. Den viktigaste utmaningen under de närmast kommande åren är att samtliga län uppnår denna nivå. En rimlig målsättning är att högflödesprover finns tillgängliga från minst 90 % av målvattendragen och att måluppfyllelse uppnås i minst 90 % av vattendragen med godkänd provtagning.