Användbara länkar

Här finns länkar till berörda myndigheter.
En stilla sjö

Havs- och Vattenmyndigheten

Myndigheten arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Till HaV: www.havochvatten.se

VISS - VatteninformationsSystem Sverige

Vatten- och havsmiljöförvaltningens informationssystem. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer, miljöövervakningsprogram och åtgärder samt mycket länkad data till Sveriges yt-, grund- och kustvatten.

Till VISS: www.viss.lansstyrelsen.se

MAGIC-biblioteket

MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma okalkade sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurnings-påverkan samt deras prognos för framtiden.

Till MAGIC-biblioteket: http://magicbiblioteket.ivl.se

Miljömål - Bara naturlig försurning

Utvärdering av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning. Når vi målen?

Till Miljömålsportalen: www.miljomal.se

Skolmaterial om kalkning

Utbildningsmaterialet om försurning vänder sig till pedagoger som undervisar i högstadium och gymnasium. Det består av två delar- en lärarhandleding och en Powerpointpresentation.