Omfördelning klar av kommunandelar för ensamkommande barn 2020

Nu har Migrationsverket fastställt kommunernas andelar för mottagandet av ensamkommande barn inför 2020, utifrån länsstyrelsernas förslag till omfördelningar.

​Varje kommun har en andel som reglerar kommunens mottagande av ensamkommande barn. Kommunandelarna revideras årsvis och räknas fram utifrån varje kommuns befolkningsstorlek, tidigare mottagande av asylsökande respektive nyanlända samt mottagande av ensamkommande barn.

 Länsstyrelserna har i uppdrag att genom dialog med kommunerna i de olika länen möjliggöra omfördelningar av kommunernas andelar för de kommuner som så önskar. En kommun kan på så vis omfördela hela sin andel eller en del av den till en annan kommun i samma län. Flera kommuner kan omfördela till en och samma kommun. Länsstyrelsernas förslag till omfördelning baseras på kommunernas önskemål och fastställs av Migrationsverket. Nu är omfördelningsprocesserna färdiga och kommunandelarna inför 2020 beslutade.

Resultatet av länens omfördelningsprocesser inför 2020 är att omfördelning äger rum i sex län och tjugo möjliga. I Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland samt Värmland sker omfördelning mellan ett mindre antal kommuner. I Västernorrland och Norrbotten sker omfördelningar i större omfattning. Totalt är det femton kommuner som har omfördelat andelar till sammanlagt åtta mottagande kommuner i landet.

För en fullständig lista över kommunernas andelar, se Migrationsverkets beslut i filen nedan.

Anvisningsmodell för ensamkommande barn.pdf