Lägesbilder - enkät för 2019

Länsstyrelserna genomför varje år en undersökning kring lägesbilder avseende kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande, under perioden 1/3-31/7. 

Vad är en lägesbild?

Enligt 2019 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting/regioner i respektive län avseende vilken påverkan som mottagandet av antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola och utbildning samt hälso- och sjukvård. I år är enkäten kompletterad med frågor om boende och insatser till ensamkommande barn och ungdomar. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till kraven i lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Vad innehåller lägesbilden?

Rapporten bygger på enkätsvar från kommuner och landsting samt skriftliga lägesbildsrapporter från varje länsstyrelse utifrån inkomna svar inom respektive län. Enkäten består av bedömningsfrågor. Kommunerna ska bedöma påverkan på socialtjänsten och överförmyndarverksamheten samt inom skola och utbildning. Landstingen/regionerna ska bedöma påverkan på ett antal verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. I enkäten till kommunerna finns även ett antal påståenden som de ska ta ställning till avseende bosättning av nyanlända.

Hur är enkäterna utformade?

För att följa upp graden av påverkan har länsstyrelserna tagit fram två enkäter. Den ena avser kommunal verksamhet och omfattar 19 frågor och den andra landstingens/regionernas verksamhet och omfattar sju frågor.

Graden av påverkan för verksamheterna har landstingen/regionerna fått värdera utifrån kriterierna i nedanstående tabell. Kommunerna har fått värdera åtta av de 19 bedömningsfrågorna utifrån kriterierna i tabellen. De åtta frågorna avser socialtjänst, överförmynderiverksamhet samt skola och utbildning.

Genomförande

Länsstyrelsen i Jönköpings län kommer i augusti distribuera enkäterna till samtliga kommuner och landsting/regioner via ett webenkätprogram. Sammanställningen av enkätsvaren i siffror kommer att utgöra underlag för diagram och kartor som visar graden av påverkan på respektive verksamhetsområde. Utöver graden av påverkan kommer även jämförelser att göras utifrån ett antal variabler, för att belysa eventuella samband. Varje länsstyrelse kommer även utifrån inkomna svar lämna en skriftlig lägesbildsrapport för sitt län.

När ska redovisning av lägesbild ske?

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med rapporter från respektive länsstyrelse som bilagor. Rapporten ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast 31 oktober 2019.

Hur sprids resultatet?

De inkomna svaren kommer att redovisas i form av en nationell rapport med rapporter från samtliga länsstyrelser som bilagor. Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för att sammanställa svaren från länen och lämna en samlad rapport till regeringen.

Utöver rapporten kommer kartor att tas fram för att åskådliggöra svaren inom varje område. På kartorna kommer enkätsvaren att kunna utläsas på kommun- respektive landstingsnivå. Dessa kartor kommer att finnas tillgängliga på länsstyrelsernas websidor.

Lägesbilder, frågor till kommuner