Beslutade kommuntal för 2020

I oktober fattade regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning under 2019. Nu har samtliga länsstyrelser i Sverige fattat beslut om fördelningen mellan kommuner inom respektive län.

Under 2020 kommer totalt 7 100 nyanlända med uppehållstillstånd anvisas till landets kommuner med stöd av bosättningslagen, en minskning med 1 900 personer jämfört med 2019. I oktober fattade regeringen beslut om länstal för 2020, det vill säga hur många nyanlända respektive län ska ta emot på anvisning. Utifrån länstalen har samtliga länsstyrelser fattat beslut om fördelningen mellan länens kommuner genom kommuntal.

Av de 7 100 nyanlända som omfattas av kommunanvisningar kommer 5000 vara kvotflyktingar. Övriga 2 100 nyanlända har bott i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden som asylsökande och efter uppehållstillstånd givits möjlighet till bosättning i en kommun.

– Många av de som anvisas är familjer. Statistik över 2019 års mottagande visar att knappt hälften är barn, säger Annelie Rostedt, samordnare för länsstyrelsernas arbete med bosättning av nyanlända.  

I takt med ett minskat asylmottagande har antalet nyanlända som kommunerna ska ta emot för bosättning successivt minskat sedan 2017 då 23 600 nyanlända skulle anvisas. Även det totala mottagandet av nyanlända har minskat kraftigt.

Bosättningslagen

Bosättningslagen ligger till grund för besluten om läns- och kommuntal. Lagen innebär att kommuner ska ta emot anvisade nyanlända i kommunen och tillhandahålla bostad till dem. Syftet med lagen är en jämnare fördelning av nyanlända mellan landets kommuner och bättre förutsättningar för etablering och integration. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner tas hänsyn till kommuners arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända och asylsökande. Vid beslut om kommuntal får länsstyrelserna även ta hänsyn till bostadssituationen.

Kommunerna tar emot nyanlända dels på anvisning enligt bosättningslagen, och dels genom att nyanlända själva bosätter sig i kommunen, så kallad självbosättning. Självbosättningen beräknas utgöra mer än två tredjedelar av det totala kommunmottagandet under 2020.

 

Aktuella läns och kommuntal