​2020 års länstal för nyanlända beslutade

Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisningar under 2020 samt fördelningen mellan länen

Länstalen omfattar nyanlända personer som ska anvisas till landets kommuner enligt bosättningslagen. Lagen innebär att kommuner ska ta emot anvisade nyanlända i kommunen och ordna bostad till dem. Regeringens beslut om länstal utgår från Migrationsverkets juliprognos och baseras på ett förslag från Migrationsverket. 

Av de 7100 nyanlända som omfattas av anvisning kommer 5 000 vara kvotflyktingar som vidarebosätts till Sverige genom FN:s flyktingorgan UNHCR. Övriga har vistats vid Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden som asylsökande. Utöver länstalen tillkommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner liksom direktinresta anhöriga. Den så kallade självbosättningen beräknas utgöra mer än två tredjedelar av det totala kommunmottagandet under 2020.

Länsstyrelserna ska nu besluta om fördelningen mellan kommuner inom respektive län. Senast den 15 november ska alla länsstyrelser ha beslutat om kommuntal för 2020.

Länstal för 2020