10 miljoner att söka för insatser av nationell karaktär

Länsstyrelserna har möjlighet att fördela statsbidrag för tidiga insatser. Under 2019 har länsstyrelserna totalt 139,4 miljoner kronor att fördela. Av dessa är 10 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär.

​Länsstyrelserna har också regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

 

Under 2019 kan nationella medel gå till: Kompetensutveckling, stöd och utbildningsinsatser riktade till frivilliga och anställda som arbetar med TIA-frågor inom organisationen. Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhanda senast den 10 april 2019.

 

Mer information finns här.