Nytt uppdrag till Länsstyrelsen i Jönköpings län om översyn av samhällsorientering för nyanlända

Regeringen har fattat beslut om att uppdra åt Länsstyrelsen i Jönköpings län att se över samhällsorienteringen för nyanlända. Det är regeringens bedömning att det inom samhällsorienteringen för nyanlända ska ägnas större utrymme åt att informera om och diskutera rådande normer och värderingar i Sverige. Syftet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Regeringen uppdrar Länsstyrelsen i Jönköping att:

  • se över det nationellt framtagna utbildningsmaterial (bl.a. Boken om Sverige) som används inom samhällsorienteringen i kommunerna.
  • kartlägga hur samhälls- och hälsokommunikatörer rekryteras, utbildas och fortbildas.
  • inventera befintligt stödmaterial och lämna förslag till ett nationellt stödmaterial som riktar sig till anställda inom offentligfinansierade verksamheter som i sitt dagliga arbete möter nyanlända och hanterar frågor som rör normer och värderingar samt hur materialet kan tillgängliggöras.

Övriga länsstyrelser ska bistå Länsstyrelsen i Jönköpings län i arbetet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2018. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, representanter för det civila samhällets organisationer och vid behov andra relevanta aktörer.

Ta del av regeringens pressmeddelande

Uppdraget i sin helhet och beslut