Nu är kommuntalen 2019 beslutade för hela landet

I oktober fattade regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning under 2019. Nu har samtliga länsstyrelser i Sverige fattat beslut om hur många nyanlända respektive kommun ska ta emot.
Nästa år kommer totalt 9 000 nyanlända med uppehållstillstånd anvisas till landets kommuner med stöd av bosättningslagen. I oktober fattade regeringen beslut om så kallade länstal för 2019, det vill säga hur många nyanlända respektive län ska ta emot på anvisning. Utifrån beslutade länstal har nu samtliga 21 länsstyrelser fattat beslut om fördelningen mellan länens kommuner genom så kallade kommuntal.

Bättre förutsättningar för etablering

Bosättningslagen ligger till grund för besluten om läns- och kommuntal. Lagen syftar till en jämnare fördelning av nyanlända mellan landets kommuner och bättre förutsättningar för etablering och integration. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner tas hänsyn till kommuners arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända och asylsökande. Vid beslut om kommuntal får länsstyrelserna även ta hänsyn till bostadssituationen. 

Av de 9000 nyanlända som omfattas av kommunanvisningar kommer 5000 vara kvotflyktingar som vidarebosätts till Sverige genom FN:s flyktingorgan UNHCR. Övriga 4000 har vistats vid Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden som asylsökande.  

Nu när länsstyrelserna fattat beslut om kommuntal kommer Migrationsverket ta fram en årsplanering som anger när under året som mottagandet ska ske, säger Annelie Rostedt, samordnare för länsstyrelsernas arbete med bosättning av nyanlända.  

Färre nyanlända

I takt med ett minskat asylmottagande har antalet nyanlända som kommunerna ska ta emot för bosättning successivt minskat sedan 2017. Förutom de som anvisas till kommunerna beräknas 29 000 nyanlända med uppehållstillstånd själva hitta bostad i någon av landets kommuner. 

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelserna ansvarar för att besluta om kommuntal och främja att kommunerna planerar för mottagandet av nyanlända för bosättning. Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen revideras. Länstalen kan revideras om mottagandebehovet förändras, vilket Migrationsverket gör bedömningar av i sina prognoser. Beslut om revidering av länstalen fattas av regeringen. 


Aktuella läns- och kommuntal


 Vidare läsning