Reviderat metodstöd för lokal samverkan om nyanländas etablering – fokus på kompetensförsörjning, utbildning, jämställdhet och hälsa

Nu finns ett uppdaterat metodstöd för samverkan på lokal nivå om nyanländas etablering.

I denna revidering har metodstödet anpassats efter de nya reglerna för etableringsprogrammet som började gälla från den första januari 2018. Fokus ligger på strategisk samverkan med gemensam målsättning där viktiga områden är kompetensförsörjning, utbildning, jämställdhet och hälsa. I metodstödet förtydligas hur lokala överenskommelser kan kombineras med och komplettera andra överenskommelser, som exempelvis överenskommelser enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA):s modell om lokala jobbspår. 
Metodstödet har ett nytt kapitel om hur de lokala överenskommelserna kan jämställdhetsintegreras. På så sätt säkerställer vi att de arbetssätt vi samverkar kring ger en service som kommer kvinnor och män till dels på lika villkor.
Utbildningsplikten är en ny reform som ställer höga krav på god samverkan. Metodstödet beskriver de viktigaste frågorna som främst Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver komma överens om, för att syftet med reformen ska kunna uppnås.  
Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Metodstöd-Utgångspunkter för samverkan om nyanländas etablering.pdf