Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.2 enligt regleringsbrev 2018

Kommunerna och landstingen/regionernas bedömning av nivån av påverkan med anledning av aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända för flertalet av de verksamheter som omfattas av undersökningen har minskat, det visar resultatet av de lägesbilder som länsstyrelserna har sammanställt.

Enligt 2018 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola och utbildning samt hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Den senaste sammanställningen bygger på lägesbilder från årets tredje kvartal. Resultaten visar att kommunerna och landstingen/regionerna bedömer att påverkan, med anledning av aktuella förändringar av asylsökande och nyanlända, på flertalet av de verksamheter som omfattas av undersökningen har minskat. Däremot bedöms nivån av påverkan ha ökat inom verksamheten övrig socialtjänst och inom primärvården bedöms påverkan ha ökat marginellt. Vad gäller beredskap och kapacitet för mottagandet är länsstyrelsernas bedömning att kapaciteten att ta emot nyanlända under 2018, i enlighet med fastställda läns- och komuntal är god. Resultaten visar dock att fokus för många nyanlända under etableringstiden ligger på bostadssökande och inte etablering och integration vilket motverkar intentionen med bosättningslagen.

Länsstyrelsernas återrapportering bygger på enkäter till kommuner och landsting/regioner. Enkätsvaren ger en samlad lägesbildsbedömning och kan ses som en sorts temperaturmätare på verksamheterna. Det är fjärde gången som länsstyrelserna sammanställer lägesbilder. Jämförelser har gjorts i första hand med mätningen i april 2018 och oktober 2017.

Länsstyrelserna har uppdrag att ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting/regioner i respektive län, som ska visa vilken påverkan som förändringarna i antal asylsökande och nyanlända har på verksamheterna inom socialtjänst, skola och utbildning samt hälso- och sjukvård. Enligt regleringsbrevet ska lägesbilden även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

 

Mottagande och etablering av nyanlända - Lägesbild oktober 2018z.pdf

Se länken nedan för webbkartor som visar en sammanvägning av angivna nivåer av påverkan på verksamheterna:

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=602614a621fb4056b2a0ca4476d602ca