15 miljoner att söka för insatser av nationell karaktär

Länsstyrelserna har totalt 149,4 miljoner kronor att fördela under 2018. Av dessa är 15 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhanda senast den 10 april 2018.

Mer information om nationella ansökningar finns här