På flykt och försvunnen – Barnen som inte syns och deras röster

Länsstyrelsen höll i ett välbesökt seminarium tillsammans med Stockholms Stadsmissions verksamhet BABA under Barnrättsdagarna 25-26 april. Seminariet belyste arbetet som görs i det regeringsuppdrag som länsstyrelserna har fått om ensamkommande barn som försvinner.

Enligt Migrationsverkets statistisk är det drygt 1800 barn som var registrerade som avvikna mellan åren 2013 till och med maj 2016. Av dessa är 1700 pojkar. Förutom den oro och rotlöshet som det innebär att leva utanför samhället, är risken för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp betydande för denna grupp av barn.

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner. Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och föreslå åtgärder för att förhindra att ensamkommande barn försvinner. Under seminariet presenterades rapporten På flykt och försvunnen – en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker. Amir Hashemi-Nik, nationell samordnare för uppdraget vid Länsstyrelsen efterlyser ett barnrättsperspektiv på alla nivåer och av alla aktörer som finns runt barn och unga på flykt.

Genom ett samarbete med Stockholms stadsmissions projekt BABA kom utredningen i kontakt med barn som håller sig gömda, avvikit från anvisat boende, eller på andra sätt befinner sig utanför samhällets insatser.

– Genom att arbeta uppsökande kommer vi i kontakt med barnen. Det kan handla om att skänka varma kläder eller bjuda på mat. Andra gånger erbjuder vi stöd, råd eller juridisk vägledning, berättar Helena Wihlborg, projektledare för BABA vid Stockholms Stadsmission.

Under seminariet var barnens röster närvarande genom att Abdullahi Mohammed, som representerar organisationen VYRE och själv ensamkommande, läste upp citat från barn som avvikit. Barnen beskrev en malande ensamhet och hur svårt det var att behålla framtidstron och att livet mest av allt handlade om att tillgodose de mest grundläggande behoven. Särskilt en pojkes ord stannade kvar: "Utbildning är viktigt för mig, men jag måste prioritera mat att äta och någonstans att bo."

Länsstyrelserna har också tillsammans med sex nationella myndigheter och SKL tagit fram fem åtgärdersområden, som lämnats över till regeringen, för att förbättra situationen och skyddet för barnen som försvinner eller riskerar att försvinna. Det handlar om att samla statistik för att göra barnen synliga och att öka samordningen mellan olika instanser. Införa tidsfrister för handläggningen på Migrationsverket som bör hållas inom fyra månader, med detta vill myndigheterna förkorta lidandet för barnen. Ett annat sätt att minska barnens utsatthet är att förbättra systemet med god man och överförmyndare så att barnets grundläggande behov bättre ska kunna tillgodoses. Och slutligen behövs satsningar för att förebygga och minska det psykiska lidandet. De barn som utvecklat psykisk ohälsa måste också snabbt få stöd och hjälp.

Den nationella kartläggningen

Sammanställning på åtgärdsförslagen till regeringen

Mer information hos Barnrättsdagarna