Milsa - stödplattform för migration och hälsa

MILSA - stödplattform för migration och hälsa bedriver praktiknära forskning om migration och hälsa. Under 2015-2016 genomfördes en unik enkätstudie motsvarande folkhälsoenkäten men riktad till nyanlända i etableringen. Just nu pågår fem forskningsprojekt inom ramen för MILSA som på olika sätt bygger vidare på den kunskap om migration och hälsa som tidigare tagits fram. MILSA leds i samverkan mellan Malmö högskola och Länsstyrelsen Skåne.

Hälsosituationen hos nyanlända barnfamiljer i etableringsprocessen

Delprojektet är baserat på en kvalitativ intervjustudie riktad till nyanlända barnfamiljer med särskilt fokus på kvinnors och barns situation. Syftet med studien är att belysa hälsan hos nyanlända flyktingfamiljer som befinner sig i etableringsprocessen samt att undersöka hur den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos föräldrar och barn upplevs, när föräldrar ska delta aktivt i etableringsprocessen.

Ansvarig forskare: Elisabet Mangrio, Malmö högskola

Kartläggning av nyanländas hälsa

Kartläggningen är en fortsättning och utveckling av den nu genomförda enkätstudien MILSA 1, (läs mer om den här) riktad till nyanlända under etableringsperioden. Enkäten är jämförbar med den skånska folkhälsoenkäten och översatt till deltagarnas språk. Enkäten distribueras genom Samhälls- och hälsokommunikatörerna.

Ansvarig forskare: Slobodan Zdravkovic, Malmö högskola

Hälsa och hälsorelaterade faktorer bland nyanlända ungdomar

Studien är baserad på en enkät som ska gå ut till alla nyanlända ungdomar i Skåne, åk 9 och åk 2 i gymnasiet. Enkätstudien ska vara jämförbar med Region Skånes folkhälsoenkät barn och unga men kommer att kompletteras med ytterligare frågor om migrations- och asylprocess.

Ansvarig forskare: Peter Håkansson, Malmö högskola

Utvärdera en utökad samhällsorientering, samhälls- och hälsokommunikation (SHK)

Studien är kopplad till projektet Välkommen till Skåne som i korthet innebär att Samhälls- och hälsokommunikatörernas verksamhet knyts och förläggs till olika samhällsarenor; bibliotek, muséer, aktörer i näringslivet och idéburen sektor samt arenor för fysisk aktivitet. Studien kommer att undersöka om det utökade och breddade programmet påverkar deltagarnas sociala kapital, känsla av sammanhang, förmåga att tillgodogöra sig information i det nya landet samt - genom att få tillgång till och ingångar i fler samhällsarenor -  tilltro till den egna förmågan och motivation att påverka sin och den egna familjens situation. Genomförandet kommer att innebära en kombination av deltagarenkäter och intervjuer med målgrupp och involverade aktörer.

Ansvarig forskare: Ragnar Westerling, Uppsala universitet

Uppföljning av hälsan och hälsorelaterade faktorer hos nyanlända som genomgått etableringsprocessen

Syftet med delprojektet är att öka den generella kunskapen om hälsa och hälsorelaterade faktorer i perioden efter etableringsprocessen. Detta genom en enkätstudie riktad till vuxna som varit i Sverige mellan 2-5 år och talar arabiska. Enkäten kommer att baseras på den skånska folkhälsoenkäten men även inbegripa målgruppsspecifika frågor.

Ansvarig forskare: Slobodan Zdravkovic, Malmö högskola

Mer information om Milsa och Partnerskapskåne.