Länsstyrelsen delar ut bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Tiden på Migrationsverkets anläggningsboenden bör utnyttjas bättre för de asylsökande. Det anser regeringen.
Därför kommer länsstyrelsen nu stötta organisationer som vill hjälpa till att göra den tiden mer meningsfull för de asylsökande.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhällslivet och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskap er om det svenska samhället och arbetslivet
  • Hälsa

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande som bor på anläggningsboende och asylsökande som bor i eget boende.

I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar eller trossamfund. I andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund.

För 2017 förfogar länsstyrelserna över totalt 135 miljoner kronor.

Mer information om bidraget.

Nationella ansökningar

Då en organisation bedriver en verksamhet nationellt, eller i en större del av Sverige, kan organisationen lämna in en nationell ansökan. I en ansökan om nationella medel ska organisationen kunna beskriva hur insatsen eller verksamheten ska komma målgruppen till del i samtliga län som man söker bidrag för.

Medel för nationella insatser kan sökas från och med den 16 mars 2017, och ansökan ska ställas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Sista ansökningsdag för nationella insatser 2017 är den 15 maj.

Mer information om nationella ansökningar.