Ny årscykel för bosättning ger en bättre årsfördelning av kommunanvisningar

Migrationsverkets bosättnings- och anvisningsarbete har tills nu utgått från att länstalen träder i kraft i början av november med mottagande i januari och februari. Nu flyttas årscykeln för anvisning fram två månader så att anvisningarna för 2018 istället börjar göras 1 januari.

Förändringen innebär en anpassning till gällande regelverk och till länstalets ikraftträdande (1 januari). Beslutet är taget av Migrationsverket, i dialog med länsstyrelserna och SKL.

 
Bild över årscykel för bosättning
 

Den nya årscykeln innebär att:

  1. Regeringens beslut om länstal för kommande år sker under oktober.
  2. Länsstyrelserna beslutar om kommuntal på samma sätt som idag
  3. Migrationsverket tar fram en årsplanering för nästkommande år och skickar ut till kommunerna (rutinerna för årsplanering kommer att se annorlunda ut i år, se rubrik nedan)
  4. Anvisningarna för 2017 kommer att göras fram till sista december och därmed resultera i ett mottagande i februari nästkommande år. Alltså kan personer som anvisas enligt 2017 års länstal tas emot under början av 2018.
  5. Länstalet för 2018 träder i kraft den 1 januari. Från och med detta datum börjar Migrationsverket anvisa enligt 2018 års kommuntal.
  6. Migrationsverket fortsätter anvisa enligt 2018 års läns- och kommuntal fram till sista december 2018.
  7. Eftersom mottagandet efter anvisning ska ske senast inom två månader så kommer mottagandet utifrån 2018 års läns- och kommuntal i normalfallen att ske från 1 mars 2018 till 28 februari 2019.

Bilden nedan visar en tidslinje hur årscykeln kommer att fungera.

Tidlinje över årshjul
 

Sammanfattningsvis gäller alltså årets läns- och kommuntal fram till den 31 december. Anvisningarna ska göras under det år som läns- och kommuntalet gäller. Däremot kan anvisningar från föregående år tas emot i en kommun i början av nästkommande år. Det är först när en anvisning verkställts genom kommunmottagande som kommuntalet räknas av.

För 2017 innebär det att några hundra anvisningar från 2017 års länstal och årsplanering som skulle gjorts innan sista oktober, istället flyttas anvisningen fram in i november-december.

En rak årsplanering kommer kunna förhandlas över hela året

Tidigare har Migrationsverket och kommunerna haft en inledande dialog om årsplaneringen innan den har beslutas. Eftersom kommunerna från i år kunnat komma in med önskemål om förändringar varje månad har systemet med en inledande dialog blivit överflödig. Det momentet kommer därför tas bort i år. Istället kommer det första utskicket av årsplaneringen för 2018 (som skickas ut i november 2017) att bestå av kommunens kommuntal fördelat jämt över årets 12 månader. Kommunerna kommer sedan att kunna komma in med sina första önskemål om förändringar i årsplaneringen fram till 22 december, det vill säga, sista helgfria vardagen innan den 25:e december*. Utifrån det här förfarandet så har en kommun mer tid på sin att kunna komma med önskemål om revidering innan anvisningarna för 2018 påbörjas.

En kommun kan sedan komma in med förändringsönskemål under hela året. Migrationsverket kommer att ta fram nya planeringar en gång per månad och återkoppla detta via mejl till de kommuner som har fått ändrad årsplanering.

Tre gånger per år, i slutet av februari, maj och augusti, skickas en aktuell årsplanering ut till samtliga kommuner och länsstyrelser. De kommer även att publiceras på Migrationsverkets webbplats.

* Eftersom Migrationsverket i december 2017 redan anvisat personer för mottagande i januari och februari utifrån 2017 års kommuntal, handlar det om önskemål om årsplaneringsförändringar gällande mottagande från mars 2018 och framåt.