Länsstyrelsernas lägesbildsrapport

Enligt 2017 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård.
Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till bosättningslagen (2016:38).

Länsstyrelsen i Jönköpings län har samordnat redovisningen och lämnat en samlad rapport för samtliga länsstyrelser. 

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 40 enligt RB 2017