Kommuntal beslutade för hela landet

Migrationsverket och länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Utifrån Migrationsverkets beräkning av mottagandebehovet beslutade regeringen i oktober om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar för bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå.  Nu har samtliga länsstyrelser i Sverige fattat beslut om hur många nyanlända respektive kommun ska ta emot. 

De länstal som regeringen har fattat beslut om bygger på de tre parametrarna befolkningsstorlek, arbetsmarknad och sammantaget mottagande av nyanlända och asylsökande. Utifrån de länstal som regeringen fattat beslut om har nu länsstyrelserna fattat beslut om mottagande på kommunnivå. I sin bedömning får länsstyrelserna, utöver dessa parametrar, även ta hänsyn till bostadssituationen i kommunerna.

2018 års beslutade läns-och kommuntal.