Flera satsningar inom integrationsområdet i regeringens budget

Regeringen släppte den 20 september sin budgetproposition för 2018. För länsstyrelsens arbete innebär det bland annat mer medel för tidiga insatser för asylsökande, utökat statsbidrag för flyktingguider och familjekontakter och utökat anslag för den planerade reformen när det gäller placering av ensamkommande barn i en annan kommun än anvisningskommunen.

​Medlen för tidiga insatser för asylsökande förstärks med 39 miljoner kronor 2018, 38 miljoner kronor 2019 och 38 miljoner kronor 2020. Syftet är att asylsökande ska få bättre tillgång till tidig information om det svenska samhället, bland annat om de grundläggande principerna för det svenska systemet, om jämställdhet och individens rättigheter och skyldigheter. Regeringen föreslår även att kommuner i ökad utsträckning ska kunna söka medel för insatser för asylsökande. 

Statsbidraget för flyktingguider och familjekontakter, de så kallade §37a-medlen, förstärks med 15 miljoner kronor årligen 2018-2020 i syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för föräldralediga.

Regeringen föreslår även att länsstyrelserna får utökande medel till följd av den planerade reformen när det gäller placering av ensamkommande barn i en annan kommun än anvisningskommunen.

Utöver detta görs även andra satsningar inom integrationsområdet. Den 1 januari 2018 träder ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Det nya regelverket innebär bland annat att rätten till etableringsplan ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program.  Från och med den 1 januari 2018 inför regeringen också en utbildningsplikt för nyanlända. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete och som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Det råder brist på arbetskraft i många branscher och för att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet så ska dessa personer genom bland annat snabbspår få hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter och branscherna samarbetar.

Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2018