Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). 

För 2021 förfogar länsstyrelserna totalt över 98 miljoner kronor. Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa. 

Målgrupp för verksamheten

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet direkt riktad till, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande, eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande som bor på anläggningsboende och asylsökande som bor i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Förordningen som reglerar bidraget förtydligar även vilken typ av verksamhet eller insatser det kan handla om, och vilken inriktning verksamheten eller insatsen ska ha. Närmare bestämt ska verksamheten eller insatsen syfta till att:

  • främja målgruppens kunskaper i svenska,
  • främja målgruppens kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

En verksamhet eller insats kan ligga inom ramen för ett eller flera av dessa områden.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner eller kommunalförbund och  trossamfund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

Ideella föreningar
En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.

Trossamfund
Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning  2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Kommuner och kommunalförbund
Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall.

Ansökningstider

Under 2021 använder sig de flesta Länsstyrelser av två utlysningsperioder. 15 februari 2021 är den första perioden på många Länsstyrelser. Läs mer på respektive Länsstyrelse. 

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Dalarnas län

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västmanlands län

Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen Östergötland


Dokument

Ansökningsformulär kommer finnas på respektive länsstyrelses webbplats.

Intyg samverkanspart, medsökande.docx- I de fall ni som organisation planerar att samverka med andra aktörer inom ramen för er insats/verksamhet ska detta samarbetsintyg användas.

Redovisning 2019

Delrapportsmall.doc

Slutrapportsmall för ideella föreningar och trossamfund.doc

Slutrapportsmall för kommuner.doc

 

Redovisning 2018

Delrapportsmall.doc 

Slutrapportsmall för ideella föreningar och trossamfund.doc

Slutrapportsmall för kommuner.doc

Redovisning 2017 

Delrapportsmall

Slutrapportsmall för organisationer

Slutrapportsmall för kommuner