Nationella ansökningar 2019

Det finns det möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelserna för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. 

Länsstyrelserna har ett uppdrag av regeringen att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande över 18 år. 

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

•Kunskaper i svenska språket

•Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden

•Hälsa

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

•asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden

•asylsökande och boende i eget boende

•boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund.

 

Nationella ansökningar 2019

Information om nationella ansökningar släpps under februari månad 2019.

 

Beviljade nationella bidrag 2018

Länsstyrelserna har totalt 149,4 miljoner kronor att fördela under 2018. Av dessa var 15 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär.

Utlysningsperioden för år 2018 har stängt. Totalt inkom 9 nationella ansökningar till Länsstyrelsen i Jönköping, tre av dessa beviljades medel.

Svenska Röda Korset- kompletterande ansökan "Mottagande för delaktighet". Röda Korset beviljades medel 2017 för insatsen "Mottagande för delaktighet" och ansökte i år om en komplettering för att fortsätta insatsen. Beskrivning: Röda korset erbjuder utbildning i psykosocialt stöd som riktas till samtliga kretsar som möter målgruppen och där ett behov av utbildning föreligger. Röda Korset beviljas också medel för 4 verksamhetsutvecklare (Norr, mitt, öst, syd).

RFSL (Newcomers)- "Empower". RFSL beviljas medel för tre delmål/insatser. Beskrivning:
1. Nationella träffar för lokala samordnare i RFSL Newcomers. Innehållet i träffarna är utbildning, workshops och erfarenhetsutbyte för ett hållbart ideellt arbete.
2. Framtagning av ett informationsmaterial för samhällskunskap med ett hbtq-perspektiv. Bland annat kring vilka rättigheter hbtq-personer har i Sverige och om egenmakt.
3. Framtagning av ett informationsmaterial och en vägledning riktat till asylsökande transpersoner och personer som möter den målgruppen.

NTF- "Material och underlag för information kring trafik och trafiksäkerhet till asylsökande" Beskrivning: NTF ska utveckla ett pedagogiskt material och filmer för att sprida information om svensk trafik och trafiksäkerhet till asylsökande. Materialet och filmerna kommer att ta upp olika trafikantroller såsom gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilförare. NTF avser också att göra en sammanställning av lagar och regler från andra länder som kan användas av ledare för att få kunskap om målgruppens förkunskaper inom ämnet.