Nationella ansökningar 2019

Det finns det möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelserna för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. 

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

  • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande och boende i eget boende
  • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund.

 

Nationella ansökningar 2019

Länsstyrelserna har totalt 139,4 miljoner kronor att fördela under 2019. Av dessa var 10 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär.

Under 2019 kunde nationella medel gå till kompetensutveckling, stöd och utbildningsinsatser riktade till frivilliga och anställda som arbetar med TIA-frågor inom organisationen.

Verksamheten måste i samtliga fall vara tydligt knuten till tidiga insatser för asylsökande (TIA), då TIA-medlen inte utgör något generellt verksamhetsbidrag. Under 2019 kommer samverkansinsatser att prioriteras särskilt inom ramen för den nationella utlysningen. Vidare prioriteras insatser som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

 

Totalt inkom 9 ansökningar till Länsstyrelsen i Jönköping. Sex av dessa beviljades medel. Mer information om insatserna som beviljades under 2019 finns sammanställt i detta dokument (klicka här).pdf

 

Mallar del- och slutrapporter

Delrapportsmall 2018.doc

Slutrapportsmall - nationellt 2017.doc

Slutrapportsmall - nationellt 2018.doc

Delrapportsmall 2019.doc

Slutrapportsmall - nationellt 2019.doc