Nationella ansökningar 2018

Möjlighet att söka bidrag för tidiga insatser för asylsökande
Nu finns det möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelserna för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. 

Länsstyrelserna har ett uppdrag av regeringen att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande över 18 år. 

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

•Kunskaper i svenska språket

•Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden

•Hälsa

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

•asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden

•asylsökande och boende i eget boende

•boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund.

 

Nationella ansökningar

Länsstyrelserna har totalt 149,4 miljoner kronor att fördela under 2018. Av dessa är 15 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär.

Sista ansökningsdag för nationella ansökningar är den 10 april 2018. 

 

Under 2018 kan nationella medel gå till:

- utbildningsinsatser riktade till frivilliga inom organisationen,

- framtagande av material,

- kapacitetsstärkande inom organisationen.

Verksamheten måste i samtliga fall vara tydligt knuten till tidiga insatser för asylsökande (TIA), då TIA-medlen inte utgör något generellt verksamhetsbidrag. 

Under 2018 kommer insatser relaterade till samhällsinformation samt kunskaper om den svenska arbetsmarknaden att prioriteras särskilt inom ramen för den nationella utlysningen. Vidare prioriteras insatser som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Bidrag kan inte sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel. Bidrag kan inte heller sökas för praktikverksamhet.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhanda senast den 10 april 2018.

 

Vägledning för sökande.pdf

Ansökan nationella organisationer.docx

Intyg samverkanspart, medsökande.docx